[vc_row][vc_column][vc_column_text]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona, s.r.o.
(ďalej len „VOP“)

OBSAH

 

ČASŤ A ……………………………….                   TRÉNINGY ROZVOJA OSOBNOSTI

ČASŤ B ……………………………….                    KLUB ANDYHO WINSONA

ČASŤ C ………………………………..                  PROGRAM MAKAČ vs. BOHÁČ

ČASŤ D ………………………………..                  VERNOSTNÝ PROGRAM LYONESS

ČASŤ E ……………………………….                    SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

ČASŤ A) TRÉNINGY ROZVOJA OSOBNOSTI

Všeobecné obchodné podmienky tréningov organizovaných Akadémiou Andyho Winsona upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o., so sídlom P. Jilemnického 838/17, Nová Dubnica 018 51, IČO: 46 171 185, DIČ: 2023288696, IČ DPH: SK2023288696, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24585/R (ďalej len „Akadémia“) a tretími osobami, najmä vo vzťahu k tréningom organizovaným Akadémiou.

a) Akadémia – je právnickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing).

b) Objednávka – záväzná objednávka Vstupenky na konkrétny Tréning.

c) QR kód – je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke na Tréning.

d) Registračný formulár – formulár, ktorý vypĺňaosoba, ktorá sa dostavila na Tréning a preukázala sa platnou Vstupenkou na tento tréning s platným QR kódom.

e) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a Akadémiou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

f) Tréning – jedno aleboviac dňové stretnutie organizované Akadémiou, zamerané na osobnostný rozvoj účastníkov. Ponuku tréningov Akadémia zverejňuje na internetovej stránke www.andywinson.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh Tréningu, stručný opis, jeho ciele, miesto a čas konania a poplatok za Tréning.

g) Účastník – je každá fyzická osoba, ktorá sa v čase určenom Akadémiou dostavila na miesto konania Tréningu, preukázala sa platnou Vstupenkou na tento Tréning s platným QR kódom a riadne vyplnila Registračný formulár.

h) Vstupenka – potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na konkrétny Tréning. Vstupenka je platná len na Tréning, ktorý je na nej uvedený a je voľne prenosná na tretie osoby. Je vystavená vo forme elektronickej vstupenky. Majiteľ vstupenky môže uplatniť na vstup na Tréning len vstupenku vytlačenú na laserovej tlačiarni na čistý papier o formáte A4, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia, či zväčšenia. Vstupenka obsahuje druh Tréningu, dátum a miesto konania, QR čiarový kód a identifikačné číslo Vstupenky.

i) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplnila Objednávku a odoslala ju Akadémii kliknutím na príslušné pole.

j) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

k) Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.

l) Záujemca – právnická osoba – právnická osoba, podnikateľ

 1. PREDPOKLADY ÚČASTI NA TRÉNINGU

1.1.Tréningu sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá sa Akadémii v čase registrácie pred tréningom preukázala platnou Vstupenkou na daný Tréning s platným QR kódom a ktorá riadne vyplnila Registračný formulár, oboznámila sa s obsahom formulára a s oboznámením sa preukázateľne vyjadrila súhlas.

1.2. Vstupenku na Tréning je možné zakúpiť postupom uvedeným v článku 2. tejto časti VOP a je tiež možné ju získať v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných Akadémiou (napr. Klub Andyho Winsona a Makač vs. Boháč). Je tiež možné ju nadobudnúť napríklad darovaním zo strany Akadémie. Vstupenky na Tréning sú voľne prenosné na tretie osoby.

 1. ZAKÚPENIE VSTUPENKY

2.1. Vstupenku na tréning je možné zakúpiť prostredníctvom objednávkových formulárov nachádzajúcich sa na nasledujúcich internetových stránkach prevádzkovaných Akadémiou:

https://majsterkomunikacie.sk/objednavka/,

http ://majsterpodii.sk/objednavka/,

http://www.objavsvojusilu.sk/objednavka/,

http://tajomstvomyslebohatych.sk/prihlaska/,

http://www.teloakodokaz.sk/objednavka/,

http://www.myslikonajzbohatni.sk/step-3/,

http://www.myslikonajzbohatni.sk/step-3-cz.

Záujemca objedná Vstupenku na konkrétny Tréning riadnym vyplnením a odoslaním Objednávky Akadémii (kliknutím na príslušné pole). Objednávka je záväzná.

2.2. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v Objednávke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh Tréningu a uvedie výber spôsobu platby za Tréning. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba v Prihláške uvedú krstné meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej a odosielajúcej Prihlášku a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na doručovanie písomností, či fakturačnú adresu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania, druh Tréningu a uvedú výber spôsobu platby za Tréning. Pred odoslaním Objednávky Akadémii je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Záujemcom a Akadémiou.

2.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať v Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný Akadémii bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu akademia@andywinson.com.

2.4. Momentom odoslania Objednávky prostredníctvom na to určeného poľa dochádza medzi Záujemcom a Akadémiou k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním Objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok za Tréning a tento sa zaväzuje uhradiť v termíne splatnosti určenom Akadémiou. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na ním uvedenú e – mailovú adresu potvrdenie o doručení Objednávky. Spolu s potvrdením zašle Záujemcovi tiež zálohovú faktúru s uvedením dátumu splatnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a končí sa, ak nedôjde k jej predčasnému skončeniu iným spôsobom, uplynutím posledného dňa Tréningu, na ktorý sa Záujemca prihlásil.

2.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke údaje potrebné k platbe poplatku za Tréning, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Akadémie, bankovým prevodom, platobnou kartou, platobným príkazom. Platbu je možné zrealizovať tiež prostredníctvom platobnej brány GoPay. Poplatok je splatný do 7 dní odo dňa odoslania Objednávky. Akékoľvek platby vykonané na účet Akadémie sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Akadémie za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy Akadémia „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi. Vprípade, že Záujemca nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany Akadémie z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle Akadémia Záujemcovi e – mailom.

2.6. Do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Tréning vystaví Akadémia Záujemcovi faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Objednávke a zašle ju na e –mailovú adresu Záujemcu. Ak Záujemca vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať Akadémiu zaslaním emailu na e – mailovú adresu: fakturacie@andywinson.com. Rovnako, do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Tréning Akadémia zašle Záujemcovi na e –mailovú adresu Záujemcu Vstupenku na zvolený Tréning.

2.7. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e – mailovej adrese fakturacie@andywinson.com. Faktúru Akadémia zašle na e – mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

2.8. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej s Akadémiou, a to do 14 dní odo dňa odoslania Objednávky Akadémii, ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže zaslaním odstúpenia na e – mailovú adresu: fakturacie@andywinson.com. V prípade, že Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy zaplatil poplatok za Tréning, Akadémia mu zaplatený poplatok vráti, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

2.9. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý odoslal Objednávku, a teda tým vstúpil do zmluvného vzťahu s Akadémiou v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Tréningu, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Záujemca – spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

2.10. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a Záujemca – právnická osoba, ktorí odoslali Prihlášku a teda tým vstúpili do zmluvného vzťahu s Akadémiou v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Tréningu, právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.8. týchto VOP nemajú.

2.11. V prípade, že sa Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) a fyzická osoba – podnikateľ, ktorý riadne a včas zaplatil poplatok za Tréning, nebude môcť zúčastniť Tréningu zo zdravotných dôvodov môže požiadať Akadémiu o vrátenie poplatku za Tréning, a to zaslaním žiadosti na e – mailovú adresu [*]. K žiadosti je povinný priložiť lekárske potvrdenie, z ktorého bude vyplývať, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže Tréningu zúčastniť. V opačnom prípade sa Akadémia jeho žiadosťou nebude zaoberať.

2.12. Akadémia za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Záujemca, ktorý od Akadémie kúpil vstupenku na tréning podľa toho článku tejto časti VOP, riadne absolvoval tréning a zúčastnil sa celého Tréningu od jeho začiatku až po koniec (v prípade viacdňového tréningu počas všetkých dní), požiadať Akadémiu o vrátenie zaplateného poplatku za Tréning, ak je toho názoru, že Tréning nepriniesol sľubovaný pozitívny prínos pre jeho osobnostný rozvoj. Je potrené, aby Záujemca zaslal žiadosť o vrátenie poplatku za Tréning do 3 dní od skončenia Tréningu, elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: akademia@andywinson.com. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady. Iný Záujemca ako Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), teda podnikateľ a právnická osoba musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali. Finančné prostriedky, ktoré je Akadémia povinná podľa tohto odseku VOP vrátiť, vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

2.13. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, ktorú uviedol v Objednávke (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa tejto časti VOP). V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v Objednávke (resp. na adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O TRÉNINGOCH

3.1. Spolu so Vstupenkou zašle Akadémia osobám, ktoré si kúpili Vstupenku spôsobom podľa článku 2. tejto časti VOP, získali ich v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných Akadémiou (napr. Klub Andyho Winsona a Makač vs. Boháč), resp. ich získali darom od Akadémie, aj základné údaje o mieste a termíne konania Tréningu. Podrobné organizačné pokyny zašle Akadémia osobám podľa prechádzajúcej vety najneskôr 14 dní pred termínom konania Tréningu na ich kontaktné e- mailové adresy oznámené Akadémii.

3.2. V deň konania Tréningu sa pred samotným začatím Tréningu koná registrácia. Presný čas, kedy je možné registráciu vykonať, bude uvedený v organizačných pokynoch. Pri registrácii osoby poverené Akadémiou overia totožnosť registrujúcej sa osoby a v prípade, že sa táto osoba preukáže platnou Vstupenkou pre daný Tréning opatrenou platným QR kódom, odovzdajú tejto osobe Registračný formulár. Po riadnom vyplnení Registračného formulára a oboznámením sa s ním je možné zúčastniť sa Tréningu. Je potrebné vyjadriť výslovný súhlas s oboznámením sa s Registračným formulárom. Osoby so zdravotným postihnutím, či špecifickými potrebami (alebo trpiacimi epilepsiou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami, problémami s dýchaním, atď.) sú povinní Akadémiu informovať o ich postihnutí alebo špecifických potrebách a prípadných požiadavkách pred začatím Tréningu.

3.3. V prípade, že je osoba, ktorá sa chce zúčastniť Tréningu mladšia ako 18 rokov, je povinná predložiť pri registrácii originál súhlasu aspoň jedného zo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom tohto zákonného zástupcu. Tréningu sa však nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 16 rokov.

3.4. Niektoré Tréningy obsahujú cvičenia ako firewalking, chôdza po skle, lámanie šípov, ohýbanie tyčí, lámanie dosiek alebo tehál a podobne (ďalej len „Rizikové cvičenia“). Preto sa Tréningu môžu zúčastniť len fyzické osoby v plnom rozsahu fyzicky i psychicky spôsobilé na vykonávanie všetkých cvičení, vrátane Rizikových cvičení, ktoré netrpia žiadnou diagnostikovanou chorobou alebo poškodením zdravia, ktoré by jej znemožňovali účasť na alebo vykonávanie Rizikových cvičení. Záujemca udelením súhlasu berie na vedomie, že aktivity spojené s vykonávaním Rizikových cvičení zahŕňajú určitý stupeň rizika (napr. možnosť nevoľnosti, úrazu, rezné rany, zlomeniny, popáleniny, atď.), ktoré môže Účastník spôsobiť sebe alebo ostatným Účastníkom tohto tréningu. Plnú zodpovednosť za svoju účasť a aktivity na tomto cvičení a za všetky možné riziká, či už možnosť akéhokoľvek poranenia – fyzického, duševného, či iného, ktoré si Účastník môže spôsobiť účasťou na tomto Tréningu, prípadne majetkovú škodu znáša Účastník.

3.5. V Registračnom formulári je registrujúca sa osoba povinná uviesť pravdivé vyhlásenia o svojom zdravotnom stave a spôsobilosti zúčastniť sa Tréningu. V prípade ak sa ukáže akékoľvek vyhlásenie uvedené Registračnom formulári ako nepravdivé, nenesie v takomto prípade Akadémia ani jeho zamestnanci, či osoby, s ktorými pri tréningu spolupracujú (pracovníci, lektori, atď.) žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na zdravý alebo majetku, ktorá bola spôsobená Účastníkovi alebo tretím osobám.

3.6. Účastník Tréningu sa zaväzuje nevykonávať Rizikové cvičenia mimo Tréningu a zaväzuje sa tiež neinštruovať k výkonu Rizikových cvičení, na základe poznatkov získaných na Tréningu, tretie osoby.

3.7. Vykonávanie Rizikových cvičení je dobrovoľné, pričom Účastník môže počas Tréningu výkon Rizikového cvičenia odmietnuť.

3.8. Alkohol, drogy a iné omamné a psychotropné látky sú prísne zakázané. Na všetkých Tréningoch platí prísny zákaz fajčenia. Akadémia má počas registrácie právo odoprieť účasť na tréningu osobe, u ktorej má podozrenie, že užila alkohol, drogy, omamné či iné psychotropné látky. Každý Účastník s podozrením, že je pod vplyvom alkoholu, drog, omamnej alebo psychotropnej látky môže byť  požiadaný, aby okamžite opustil Tréning a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Rovnako bude odopretý vstup na Tréning osobe, ktorá sa bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo vo vzťahu k ostatným registrujúcim sa osobám, či osobám povereným Akadémiou. V prípade, že sa Účastník Tréningu bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo počas Tréningu, a to napriek tomu, že k tomu nebol vyzvaný, bude požiadaný, aby okamžite opustil Tréning a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. V takýchto prípadoch nevzniká právo na vrátenie poplatku za Tréning.

3.9. Tréningy v záujme dosiahnutia osobnostného rastu, občas vyžadujú agresívne reakcie, nadávky a citovo emotívne vystúpenia v kontrolovaným spôsobom pod dozorom lektora, či osoby poverenej Akadémiou.

3.10. Tréningy organizované Akadémiou môžu byť natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia videozáznamu s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na Tréningu účastníci súhlasia s podieľaním sa na natáčaní po celú dobu konania Tréningu a súhlasia s tým, že Akadémia si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v médiách.

3.11. V poplatku za Tréning nie su zahrnuté cestovné výdavky, parkovné, náklady na ubytovanie, stravovanie, či občerstvenie.

3.12. Akadémia má právo zrušiť Tréning, či zmeniť jeho priebeh, počet Rizikových cvičení a pod., napríklad aj z dôvodu vzniku mimoriadnych okolností, zmeny počasia a pod. Akadémia má tiež právo zmeniť alebo zrušiť pozvaných hostí, speakerov alebo lektorov.

3.13. Akadémia upozorňuje, že v priestoroch konania Tréningu sa môžu počas konania Tréningu zdržiavať len Účastníci Tréningu a osoby, ktorým Akadémia vstup do týchto priestorov povolila. Iné osoby, ktoré sa budú zdržiavať v priestoroch konania Tréningu budú požiadané, aby priestory opustili.

 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

4.1. Nad činnosťou Akadémie dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2. Akadémia zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  je možné zasielať na adresu: akademia@andywinson.com. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Akadémia odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy. Akadémia vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Akadémia v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Akadémia vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Akadémia porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Akadémiu so žiadosťou o nápravu. Ak Akadémia na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Akadémiou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Reklamačný poriadok nájdete tu <<

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy >

 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1. Akadémia je vlastníkom všetkých materiálov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Tréningu. Akékoľvek použitie týchto materiálov ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely  bez súhlasu Akadémie je zakázané.

5.2. Všetky tréningové aktivity, výučba a inštruktáž spojené s Tréningom, najmä Rizikové cvičenia, sú chránené Autorským zákonom, zákon č. 618/2003 Z. z. platným v Slovenskej republike. Počas tréningu nie je Účastníkom dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania tréningových aktivít, výučby a inštruktáže.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Akadémia oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného  súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané Akadémiou v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov Akadémie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Akadémiou a Záujemcom.

6.2. Akadémia spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle tejto časti  VOP, či  oboznámení Záujemcu s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Akadémie a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Akadémia ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára

6.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Akadémia spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 6.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Akadémie týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

6.4. Akadémia zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Akadémie podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia Akadémie na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.

6.5. Akadémia spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – fyzickej osoby (spotrebiteľa) v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – (podnikateľa) a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v Klube.

6.6. V prípade, že Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke Akadémie a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: akademia@andywinson.com. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

6.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: akademia@andywinson.com. V prípadoch, v ktorých Akadémia spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Akadémii a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

6.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (Akadémie) vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.9. Akadémia využíva funkciu „cookies“ od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Akadémie a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE AKADÉMIE

Korešpondenčná adresa:
Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o.
Mierové nám. 24
Nová Dubnica 018 51

Kontaktná e – mailová adresa: akademia@andywinson.com

Telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 908 777 808

 1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom na jednej strane a Akadémiou na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Akadémiou Záujemcom. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – spotrebiteľom sa spravuje tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – fyzickou osobou (podnikateľom), Záujemcom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Akadémia a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

8.2. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok

ČASŤ B) KLUB ANDYHO WINSONA

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky klubu Andyho Winsona upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o členstvo v Klube Andyho Winsona (ďalej tiež „Klub“), členom Klubu a spoločnosťou Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o., so sídlom P. Jilemnického 838/17, Nová Dubnica 018 51, IČO: 46 171 185, DIČ: 2023288696, IČ DPH: SK2023288696, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24585/R, prevádzkujúcou klub Andyho Winsona (ďalej len „Akadémia“).

a) Akadémia – je právnickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing). Akadémia zároveň prostredníctvom internetovej stránky klubandyhowinsona.sk (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje Klub Andyho Winsona.

b) Klub Andyho Winsona alebo Klub – programprevádzkovaný Akadémiou prostredníctvom Stránkyktorý svojim členom poskytuje prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom podľa zvoleného druhu členstva. Klub je prevádzkovaný v slovenskom jazyku. Klub môže byť doplnený o vzdelávací program. Cieľom Klubu je všeobecné zlepšenie kvality vnímania života Člena klubu v časovom rozmedzí jeden rok. O možnosti vstupu do Klubu a tiež o termíne spustenia Klubu Akadémia informuje verejnosť prostredníctvom Stránky, propagačných materiálov ako aj inými formami.

c) Registrácia – pod týmto pojmom sa rozumie riadne vyplnenie registračného formulára o členstvo v Klube pre príslušný rok, ktorý sa nachádza na Stránke a jeho odoslanie Akadémii kliknutím na príslušné pole.

d) Záujemca o členstvo v Klube alebo Záujemca – je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu.

e) Člen klubu alebo Člen – je každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu a uhradila prvú splátku členského poplatku (resp. členský poplatok v prípade, že sa rozhodla nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach).

f) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a Akadémiou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1. DRUHY ČLENSTVA A ŠPECIFIKÁCIA ČLENSKÝCH VÝHOD

Akadémia poskytuje nasledovné druhy členstva:

a) GOLD – člen programu GOLD Registráciou a uhradením členského poplatku získava prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky od momentu spustenia Klubu až do uplynutia jedného roka odo dňa spustenia Klubu. Prístup k materiálom zverejneným v období podľa predchádzajúcej vety získava Člen na dobu neurčitú. Príspevky sa do členskej sekcie budú uvoľňovať na mesačnej báze, každý mesiac na tému mesiaca, ktorú určí Akadémia.

b) VIP – člen programu VIP Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) získava prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky od momentu spustenia Klubu až do uplynutia jedného roka odo dňa spustenia Klubu. Prístup k materiálom zverejneným v období podľa predchádzajúcej vety získava Člen na dobu neurčitú .Príspevky sa do členskej sekcie budú uvoľňovať na mesačnej báze, každý mesiac na tému mesiaca, ktorú určí Akadémia. Člen programu VIP, ktorý riadne a včas zaplatil druhú splátku členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa rozhodol zaplatiť členský poplatok jednou platbou, zároveň získava po 2 voľne prenosné VIP vstupenky s jedinečným QR kódom na 4 tréningy rozvoja osobnosti organizovaných Akadémiou, a to 2 VIP vstupenky tréning „Telo ako dôkaz“, 2 VIP vstupenky tréning „Objav svoju silu“, 2 vstupenky na tréning „Majster komunikácie, 2 vstupenky na tréning „Tajomstvo mysle bohatých“. Tréning „Telo ako dôkaz“ je výnimočný intenzívny seminár o zdraví, na ktorom sa účastníci dozvedia, ako si môžu dopomôcť k trvalému zdraviu a dlhému a vitálnemu životu a dozvedia sa aj konkrétne tipy pre zlepšenie ich zdravotného stavu a zmeny životosprávy. Tréning „Objav svoju silu“ je najpopulárnejší trojdňový tréning, ktorého cieľom je objavenie vlastného potenciálu a jeho plné využitie na dosiahnutie stanovených cieľov a objavenie kľúča k neporaziteľnosti. Tréning „Majster komunikácie“ je intenzívny tréning zameraný na zlepšenie komunikácie s okolím a získanie si rešpektu od prvých sekúnd rozhovoru, predmetom ktorého je tiež oboznámenie sa s konkrétnymi technikami pre zlepšenie komunikácie, ktoré fungujú u tých najúspešnejších. Tréning „Tajomstvo Mysle Bohatých“predstavuje 3 dňový intenzívny, zážitkami a užitočnými cvičeniami nabitý tréning zameraný na dosiahnutie nových zručností a vedomostí potrebných k dosiahnutiu vyššieho finančného prospechu. Bližšia charakteristika tréningov je uvedená na Stránke v  členskej sekcii Klubu – časté otázky: http://www.klubandyhowinsona.sk/member/caste-otazky/. Všeobecné obchodné podmienky tréningov sú uvedené v časti A týchto VOP. Informácie o čase a mieste konania tréningu budú Členovi zaslané spolu so vstupenkami  bezodkladne po zaplatení druhej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach)  a organizačné pokyny budú Členovi zaslané najneskôr  14 dní pred termínom konania tréningu. O termíne tréningov a ich poradí rozhoduje Akadémia. Vstupenky sú voľne prenosné na tretie osoby a výmena vstupenky na iný tréning organizovaný Akadémiou ani výmena vstupenky na ten istý druh tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti Člena nie sú možné. Akadémia má právo zmeniť termín alebo miesto konania tréningu. O zmene bude Člena klubu informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu alebo miesta konania tréningu má Člen klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou. V prípade nevyužitia vstupeniek nevzniká Členovi klubu ani tretej osobe nárok na kompenzáciu. Akadémia upozorňuje, že ubytovanie, stravu počas tréningov ani transfer program VIP nezahŕňa. Tieto  zabezpečuje a hradí účastník tréningu sám.

 c) DIAMOND – člen programu DIAMOND Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) získava prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky od momentu spustenia Klubu až do uplynutia jedného roka odo dňa úhrady prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach). Prístup k materiálom zverejneným v období podľa predchádzajúcej vety získava Člen na dobu neurčitú. Príspevky sa do členskej sekcie budú uvoľňovať na mesačnej báze, každý mesiac na  tému mesiaca, ktorú určí Akadémia. Člen programu DIAMOND zároveň získava 6 hodín osobného koučingu s Andym Winsonom, ktoré môžu prebehnúť formou osobného stretnutia v sídle Akadémie, alebo formou telefonického rozhovoru, skype-komunikáciou. Koučing môže prebehnúť formou jednorazového 6 hodinového koučingu alebo formou viacerých časovo kratších koučingov. Forma a termín budú medzi Akadémiou a členom stanovené vopred, po dohode s Andym Winsonom (Akadémia si v tejto súvislosti dovoľuje Záujemcov/Členov Klubu upozorniť na skutočnosť, že termín si treba rezervovať v predstihu z dôvodu vysokej časovej zaneprázdnenosti Andyho Winsona. V prípade, že Člen klubu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť osobného koučingu podľa predchádzajúcich viet, nemá nárok na kompenzáciu.

Člen programu DIAMOND má taktiež, za podmienky, že zaplatil riadne a včas 3 splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach)  právo zúčastniť sa 8 dňového pobytu v Mexiku spolu s ostatnými členmi programu DIAMOND a Andym Winsonom, zameraného na osobný kaučing, v rámci ktorého bude mať Člen klubu možnosť zažiť potápanie, návštevu pyramíd, či jazdu na skútroch. V cene pobytu sú zahrnuté: letenky, palivové poplatky, ubytovanie počas celej doby pobytu, all inclusive stravovanie, transfery v Mexiku, všetky atrakcie, ktoré budú súčasťou programu a základné poistenie v Mexiku. Člen klubu si hradí sám nadštandardné poistenie a dopravu na letisko, z ktorého budeme odlietať. O termíne konania zájazdu ako aj o prípadnej zmene termínu bude Člena klubu Akadémia informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu zájazdu má Člen klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou V prípade, že Člen klubu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa zájazdu, nemá nárok na kompenzáciu.

Člen programu DIAMOND má ďalej tiež právo zúčastniť sa 3 dňového transformačného tréningu inak nazývaného aj „Za hranicou strachu“, určeného pre malú skupinku ľudí, ktorí si siahnu na absolútne dno svojich schopností. Všeobecné obchodné podmienky tréningov sú uvedené v časti A týchto VOP. Informácie o čase a mieste konania tréningu budú Členovi zaslané spolu so vstupenkami  bezodkladne po zaplatení prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach)  a organizačné pokyny budú Členovi zaslané najneskôr  14 dní pred termínom konania tréningu. O termíne tréningov a ich poradí rozhoduje Akadémia. Vstupenky sú voľne prenosné na tretie osoby a výmena Vstupenky na iný tréning organizovaný Akadémiou ani výmena vstupenky na ten istý druh tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti Člena nie sú možné. O termíne konania tréningu a o mieste konania ako aj o prípadných zmenách bude Člena klubu Akadémia informovať e – mailom. Program DIAMOND nezahŕňa ubytovanie, stravu počas tréningu ani transfer na tréning. Tieto  si zabezpečuje a hradí Člen klubu sám. V prípade zmeny termínu konania tréningu, či zmeny miesta má Člen klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou V prípade, že Člen klubu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa tréningu, nemá nárok na kompenzáciu.

Člen programu DIAMOND navyše k tomu získava tiež členstvo v Master Mind skupine, zameranej na osobnostný rast, ktorá sa schádza spolu s Andym Winsonom každé dva mesiace a vymieňa si svoje životné a obchodné skúsenosti. O termínoch konania stretnutia skupiny a o mieste stretnutia, či prípadných zmenách, bude Člena klubu Akadémia informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu konania stretnutia, či zmeny miesta stretnutia, má Člen klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou. Program DIAMOND nezahŕňa ubytovanie, stravu počas stretnutia ani transfer na stretnutie. Tieto si zabezpečuje a hradí Člen klubu sám. V prípade, že Člen klubu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť stretnutia skupiny, nemá nárok na kompenzáciu.

 1. ČLENSKÉ POPLATKY

3.1. Výška členských poplatkov je určená v cenníku Akadémie. Cenník je možné vyžiadať si na e – mailovej adrese akademia@andywinson.com.

3.2. Členský poplatok môže Záujemca uhradiť v celosti alebo v splátkach, za podmienok stanovených touto časťou VOP, ak tieto VOP pri zvolenom druhu členstva možnosť úhrady členského poplatku v splátkach povoľujú. Voľbu medzi spôsobmi platby uvedenými v predchádzajúcej vete uvedie Záujemca v registračnom formulári.

3.3. Členský poplatok za členstvo GOLD a VIP je možné uhradiť buď v celosti do 3 dní odo dňa Registrácie alebo v 2 splátkach (prvá je splatná do 3 dní odo dňa doručenia e – mailu s údajmi potrebnými k platbe podľa čl. 4 ods. 4.5. tejto časti VOP a druhá je splatná do 30 dní odo dňa Registrácie).

3.4. Záujemca o členstvo DIAMOND môže uhradiť členský poplatok buď v celosti do 3 dní odo dňa Registrácie alebo v splátkach, pričom členský poplatok za členstvo DIAMOND je možné uhradiť v piatich splátkach (prvá splátka je splatná do 3 dní odo dňa Registrácie, druhá splátka je splatná do 30 dní odo dňa Registrácie, tretia splátka je splatná do 60 dní odo dňa Registrácie, štvrtá splátka je splatná do 90 dní odo dňa Registrácie a piata splátka je splatná do 120 dní odo dňa Registrácie).

 1. VZNIK ČLENSTVA V KLUBE

4.1. Členstvo vzniká Registráciou a zaplatením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach).

4.2. Pri Registrácii Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie, písomnosti v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačnú adresu, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh členstva, o ktorý má záujem, ako aj skutočnosť, či má záujem uhradiť členský poplatok v splátkach a fakturačné údaje. Záujemca – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko osoby vykonávajúcej registráciu a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO. DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania. Pred odoslaním registračného formulára Akadémii je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas.

4.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácií pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii je povinný Akadémii bezodkladne oznámiť emailom na klub@andywinson.com.

4.4. Momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke dochádza medzi Záujemcom a Akadémiou k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním registračného formulára mu vzniká povinnosť uhradiť členský poplatok podľa zvoleného druhu členstva a tento sa zaväzuje uhradiť.

4.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplneného registračného formulára Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári údaje potrebné k platbe členského poplatku, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Akadémie, bankovým prevodom, platobnou kartou, platobným príkazom. Platbu je možné zrealizovať tiež prostredníctvom platobnej brány GoPay. Akékoľvek platby vykonané na účet Akadémie sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Akadémie za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy Akadémia „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi/Členovi klubu.

4.6. Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári, prístupové heslo, prostredníctvom ktorého bude mať prístup do Klubu a bude tak môcť využívať všetky výhody Klubu podľa ním zvoleného druhu členstva. Akadémiou pridelené heslo môže Člen klubu zmeniť. Člen klubu je zodpovedný za utajenie prístupového hesla a je výhradne zodpovedný za všetky aktivity prebiehajúce na Stránke pod jeho registračným užívateľským menom a heslom. Člen klubu sa zaväzuje nesprístupniť prístupové heslo tretím osobám a zaväzuje sa rešpektovať výlučne osobný charakter členstva v Klube a užívania členských výhod, ak tieto VOP neustanovujú inak. Člen klubu môže  sprístupniť prístupové heslo rodinným príslušníkom (teda rodičom, starým rodičom, súrodencom, manželovi/manželke a deťom). Člen programu je povinný zabezpečiť, aby prístupové heslo osoby, ktorým ho podľa predchádzajúcej vety Člen programu sprístupnil, nesprístupňovali ďalším osobám. V opačnom prípade zodpovedá Člen klubu za škodu, ktorá Akadémii vznikne.

4.7. Do 3 dní odo dňa prijatia úhrady splátky členského poplatku  (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. tieto VOP pre zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach) na bankový účet Akadémie uvedeného na doklade, vystaví Akadémia Členovi klubu faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol  pri registrácii. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na emailovej adrese klub@andywinson.com. Faktúru Akadémia zašle na emailovú adresu zadanú pri registrácii. Ak Člen vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať zaslaním emailu na: klub@andywinson.com.

 1. PODMIENKY VRÁTENIA ČLENSKÉHO POPLATKY

5.1. Akadémia za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže

a) Člen programu GOLD, VIP a DIAMOND, ktorý riadne a včas uhradil prvú splátku členského poplatku a nedostal sa do omeškania s úhradou druhej splátky členského poplatku, ak už nastala splatnosť druhej splátky, resp. uhradil riadne a včas členský poplatok v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach požiadať o zrušenie členstva v Klube, a teda ukončenie uzavretej zmluvy s Akadémiou, a to v lehote 30dní odo dňa úhrady prvej splátky členského poplatku, resp. odo dňa úhrady členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach. V prípade, že dodrží lehotu stanovenú v predchádzajúcej vete a ostatné podmienky uvedené v tomto odseku VOP, je Akadémia povinná mu vyhovieť a vrátiť mu zaplatené členské, resp. jeho časť (zaplatenú splátku/zaplatené splátky) za podmienok stanovených touto časťou VOP. Členovi programu DIAMOND vráti Akadémia zaplatený členský poplatok, resp. zaplatené splátky krátené o 3.000 €, s čím Záujemca/Člen vyjadruje súhlas. V prípade, že Člen programu VIP alebo tretia osoba využijú vstupenky na tréning, ktoré boli Členovi programu VIP zaslané Akadémiou a následne požiada Člen klubu o zrušenie členstva podľa tohto odseku VOP, vráti Akadémia Členovi zaplatené členské, resp. jeho časť (zaplatenú splátku/zaplatené splátky) krátenú o 100 €, s čím Záujemca/Člen vyjadruje súhlas.

5.2. Žiadosť o zrušenie členstva v Klube a teda o ukončenie uzavretej zmluvy s Akadémiou podľa predchádzajúceho odseku je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: klub@andywinson.com. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali). Následným potvrdením e – mailu zo strany Akadémie a zaslaním súhlasného stanoviska s ukončením členstva sa zmluva uzavretá medzi Záujemcom a Akadémiou ukončuje dohodou. Finančné prostriedky, ktoré je Akadémia povinná podľa tohto článku VOP Členovi vrátiť, mu vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní od ukončenia zmluvy podľa predchádzajúcej vety

5.3. Akadémia následne Členovi, ktorého členstvo bolo postupom uvedeným v tomto článku VOP ukončené, zablokuje prístupové heslo, zneplatní vstupenky na tréning, ak mu iž vstupenky zaslala a zašle mu opravný daňový doklad. Na doručovanie opravného daňového dokladu sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 4.7. tejto časti VOP.

5.4. Akadémia upozorňuje, že možnosť garantovaného ukončenia členstva dohodou a garantované vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na Členov, ktorí nezaplatili predpísanú splátku/splátky  členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa Záujemca o členstvo rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, riadne a včas. Rovnako upozorňuje na lehotu stanovenú v ods. 5.1. týchto VOP.

 1. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ČLENSTVA

6.1. Zmluva, ktorá vzniká momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke, je zmluvou uzavretou na dobu neurčitú. Člen bude mať prístup k materiálom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Klubu počas 1 roka od spustenia Klubu, v závislosti od zvoleného druhu členstva, po dobu neurčitú. Ostatné výhody člena klubu (ako napr. vstupenky na tréningy, osobný koučing s Andym Winsonom, pobyt v Mexiku, či účasť v Master mind skupine) v bude môcť využiť len jeden krát. Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď jedna či druhá strana doručuje písomnou formou prostredníctvom e – mailu. V takomto prípade však nemá Člen právo na vrátenie zaplateného členského poplatku.

6.2. K tomu, aby mal Člen klubu prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom a iným výhodám členov, ktoré budú zverejnené na Stránke, resp. poskytované Akadémiou v nasledujúcich obdobiach sa vyžaduje opätovná registrácia a úhrada členského poplatku na ďalšie obdobie.

6.3. Nakoľko zmluva medzi Akadémiou a Záujemcom je zmluvou uzavretou na diaľku, má Záujemca – spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Člen Programu však v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu. Záujemca odoslaním registračného formulára udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.

6.4.  Kým Záujemca o program GOLD, resp. Záujemca o program VIP alebo DIAMOND neuhradí členský poplatok, resp. prvú splátku členského poplatku riadne a včas, neobdrží od Akadémie e – mail s obsahom podľa čl. 4 ods. 4.6 tejto časti VOP. V prípade omeškania s úhradou podľa predchádzajúcej vety zašle Akadémia Záujemcovi prostredníctvom e – mailu výzvu na zaplatenie a určí mu lehotu, do kedy môže dlžnú sumu uhradiť. Ak neuhradí dlžnú sumu ani v tomto termíne, má Akadémia právo odstúpiť od zmluvy. Ak člen klubu, ktorý si pri Registrácii zvolil možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, nezaplatí riadne a včas druhú splátku v prípade členstva v programe GOLD a VIP, resp. druhú, tretiu, štvrtú alebo piatu splátku členského poplatku v prípade členstva v programe DIAMOND, zablokuje mu Akadémia prístup do členskej sekcie Klubu a e – mailom zaslaným na e – mailovú adresu uvedenú pri registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP) ho vyzve, aby omeškanú splátku zaplatil. Rovnako mu zneaktívni vstupenky na tréningy, ktoré mu zaslala a pozastaví mu možnosť využívať ďalšie výhody Klubu. V prípade, že Člen zameškané splátky zaplatí do kým Akadémia odstúpi od zmluvy, po dohode s Akadémiou mu Akadémia umožní nahradiť si zameškané členské výhody. V prípade, že Člen nezaplatí splátku členského poplatku, s ktorej úhradou je v omeškaní, ani v lehote 30 dní po jej splatnosti, má Akadémia právo odstúpiť od zmluvy. V prípade omeškania Člena programu GOLD a VIP s úhradou druhej splátky členského poplatku, má Akadémia právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške jednej splátky členského poplatku pre členstvo GOLD a VIP a Člen programu sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť. V prípade omeškania Člena programu DIAMOND s úhradou druhej splátky členského poplatku, tretej splátky členského poplatku, štvrtej splátky členského poplatku alebo piatej splátky členského poplatku, má Akadémia právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa súčtu splátok členského poplatku za program DIAMOND, ktoré sa stali splatnými ku, kedy sa dostal Člen do omeškania a Člen klubu sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

6.5. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena klubu, ktorú uviedol pri Registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP).

6.6.  V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári (resp. na adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

6.7. Akadémia je oprávnená jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Akadémie a Člena.

 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

7.1.  Nad činnosťou Akadémie dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.2. Akadémia zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Záujemca, či Člen klubu zasielať na adresu: klub@andywinson.com. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Akadémia odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu, resp. Člena klubu. Akadémia vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Akadémia v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Akadémia vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Akadémia porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Akadémiu so žiadosťou o nápravu. Ak Akadémia na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Akadémiou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Akadémia oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného  súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané Akadémiou v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov Akadémie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Akadémiou a Záujemcom.

8.2. Akadémia spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 tejto časti VOP, či  oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Akadémie a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Akadémia ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára

8.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Akadémia spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 8.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Akadémie týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

8.4. Akadémia zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Akadémie podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia Akadémie na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.

8.5. Akadémia spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v Klube.

8.6. V prípade, že si Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke Akadémie a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese:klub@andywinson.com. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

8.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: klub@andywinson.com. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Akadémii a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

8.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (Akadémie) vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.9. Akadémia využíva funkciu „cookies“ od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Akadémie a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9.1. Akadémia je vlastníkom všetkých dát, ktoré sú obsahom Stránky, vrátane obchodnej značky softvéru, textov, grafiky, videí, audio nahrávok a elektronických obrázkov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Stránke. Akékoľvek použitie týchto dát ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely  bez súhlasu Akadémie je zakázané. V prípade nekomerčného použitia týchto dát je Užívateľ povinný dodržať všetky relevantné ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov.

9.2. Akadémia upozorňuje, že akákoľvek informácia alebo obsah dobrovoľne zverejnený Členom online po prihlásení sa do členskej sekcie Stránky sa stáva verejne dostupnými (najmä všetkým ostatným Členom). Preto Akadémia dôkladne žiada Členov, aby online nezdieľali citlivé informácie. Vzhľadom na verejnú povahu internetu Akadémia nenesie zodpovednosť za bezpečnosť ani ochranu informácii, ktoré Člen poskytne prostredníctvom internetu.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE AKADÉMIE

Korešpondenčná adresa:

 • Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o.
 • Mierové nám. 24
 • Nová Dubnica 018 51

Kontaktná e – mailová adresa: klub@andywinson.com

Telefónne číslo členskej podpory: +421 908 777 808

 1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Minimálne požiadavky na prehrávanie videí predstavujú:

ktorýkoľvek internetový prehliadač z nasledovných + minimálna verzia

 • Internet Explorer 10 +
 • Firefox 33 +
 • Google Chrome 31 +
 • Safari 7.1 +
 • Opera 26 +
 • iOS Safari 7.1 +

+ nainštalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí vo Windows:

 • Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 alebo rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB RAM

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí v OS X:

 • Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo alebo rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB of RAM

Požiadavky na otvorenie PDF súborov:

 • odporúčaný software Adobe Reader (zdarma dostupný na http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

11.2. Akadémia upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená tiež  rýchlosťou internetového pripojenia.

11.3. Napriek tomu, že Akadémia vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Spoločnosť vyzýva Členov klubu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.

11.4. Záujemca, či Člen klubu sa zaväzuje upovedomiť Akadémiu bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na Stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.

11.5. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom, resp. Členom klubu na jednej strane a Akadémiou na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Akadémiou a Záujemcom, resp. Členom klubu. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – spotrebiteľom, resp. Členom – spotrebiteľom sa spravuje sa tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – fyzickou osobou podnikateľom, Záujemcom – právnickou osobou, resp. Členom – fyzickou osobou podnikateľom, resp. Členom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Akadémia a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

11.6. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok

ČASŤ C)PROGRAM MAKAČ vs. BOHÁČ

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky online programu Makač vs. Boháč (ďalej len „MVB“ alebo „Program“) upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o členstvo v Programe, členom programu a spoločnosťou Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o., so sídlom P. Jilemnického 838/17, Nová Dubnica 018 51, IČO: 46 171 185, DIČ: 2023288696, IČ DPH: SK 2023288696, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24585/R, prevádzkujúcou program Makač vs. Boháč (ďalej len „Akadémia“).

a) Akadémia – je právnickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing). Akadémia zároveň prostredníctvom internetovej stránky http:/www.makacvsbohac.sk/ (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje okrem iného i program Makač vs. Boháč.

b) Program alebo Program Makač vs. Boháč, či MVB – 5, resp.6 týždňový internetový online program prevádzkovaný Akadémiou prostredníctvom Stránkyktorý svojim členom poskytuje prístup k motivačným videám, resp. tiež audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, poľa zvoleného druhu Programu. Cieľom programu je pomôcť ľuďom dosiahnuť finančnú slobodu. Program obsahuje 5, resp. 6 tréningových videí, audionahrávok, cvičení, resp. iných materiálov, ktoré sa budú uvoľňovať Členom po dobu 6 týždňov (1 video týždenne).

c) Registrácia – pod týmto pojmom sa rozumie riadne vyplnenie registračného formulára o členstvo v Programe, ktorý sa nachádza na Stránke a jeho odoslanie Akadémii kliknutím na príslušné pole.

d) Záujemca o členstvo v Programe alebo Záujemca – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu.

e) Člen programu alebo Člen – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu a uhradila prvú splátku členského poplatku (resp. členský poplatok v prípade, že sa rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo členský poplatok za zvolený druh Programu nie je podľa týchto VOP možné zaplatiť v splátkach).

f) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a Akadémiou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1. DRUHY ČLENSTVA A ŠPECIFIKÁCIA ČLENSKÝCH VÝHOD

Akadémia poskytuje nasledovné druhy členstva:

a) Online program Makač vs. Boháč Premium – základný produkt
b) Online program Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo
c) Online program Makač vs. Boháč Premium – PRAXOU overené kroky k bohatstvu

a) Online program Makač vs. Boháč Premium – základný produkt – člen tohto Programu Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) získava časovo neobmedzený prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky počas 6 týždňov trvania Programu.

b) Online program Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo – člen tohto Programu Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) získava časovo neobmedzený prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky počas 6 týždňov trvania Programu. Člen tohto Programu zároveň v prípade, že riadne a včas zaplatí druhú splátku členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, získa 2 VIP vstupenky na tréning Tajomstvo Mysle Bohatých organizovaný Akadémiou. Vstupenky sú opatrené jedinečným QR kódom a sú voľne prenosné na iné osoby. Tréning „Tajomstvo Mysle Bohatých“ predstavuje 3 dňový intenzívny, zážitkami a užitočnými cvičeniami nabitý tréning zameraný na dosiahnutie nových zručností a vedomostí potrebných k dosiahnutiu vyššieho finančného prospechu. Bližšia charakteristika tréningu je zverejnená na Stránke v  členskej  sekcii Klubu – časté otázky: http://www.tajomstvomyslebohatych.sk/. Všeobecné obchodné podmienky tréningov sú uvedené v časti A týchto VOP. Informácie o čase a mieste konania tréningu budú Členovi zaslané spolu so vstupenkami  bezodkladne po zaplatení druhej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) a organizačné pokyny budú Členovi zaslané najneskôr 14 dní pred termínom konania tréningu. O termíne tréningov a ich poradí rozhoduje Akadémia. Vstupenky sú voľne prenosné na tretie osoby a výmena vstupenky na iný tréning organizovaný Akadémiou ani výmena vstupenky na ten istý druh tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti Člena ani nie sú možné. Akadémia má právo zmeniť termín alebo miesto konania tréningu. O zmene bude Člena klubu informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu alebo miesta konania tréningu má Člen klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou. V prípade, že Člen klubu alebo tretia osoba nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa tréningu, nemá nárok na kompenzáciu. Akadémia upozorňuje, že ubytovanie, stravu počas tréningov ani transfer program VIP nezahŕňa. Tieto  zabezpečuje a hradí účastník tréningu sám.

c) Online program Makač vs. Boháč Premium – PRAXOU overené kroky k bohatstvu – člen tohto Programu Registráciou a uhradením členského poplatku získava časovo neobmedzený prístup k zostrihu 5 videí z najpopulárnejšieho tréningu Andyho Winsona – Tajomstvo Mysle Bohatých, uvoľňovaných po dobu 5 týždňov (1 video týždenne).

 1. ČLENSKÉ POPLATKY

3.1. Výška členských poplatkov je určená v cenníku Akadémie. Cenník je možné vyžiadať si na e – mailovej adrese akademia@andywinson.com.

3.2. Členský poplatok môže Záujemca uhradiť v celosti alebo v splátkach, ak zvolený druh členstva možnosť platiť v splátkach pripúšťa, za podmienok stanovených touto časťou VOP. Voľbu medzi spôsobmi platby uvedenými v predchádzajúcej vete uvedie Záujemca v registračnom formulári.

3.3. Záujemca o členstvo v Online programe Makač vs. Boháč Premium – základný produkt a a v Online programe Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo môže uhradiť členský poplatok v dvoch splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 3 dní odo dňa doručenia e – mailu s údajmi potrebnými k platbe podľa článku 4 ods. 4.5. týchto VOP a druhá splátka je splatná do 30 dní odo dňa Registrácie. Spôsoby platby sú bližšie špecifikované v článku 4 ods. 4.5. tejto časti VOP.

3.4. Členský poplatok pri Online programe Makač vs. Boháč – PRAXOU overené kroky k bohatstvu je možné uhradiť len jednorazovou platbou. Možnosť úhrady členského poplatku v splátkach je vylúčená.

 1. VZNIK ČLENSTVA V PROGRAME

4.1. Členstvo vzniká Registráciou a zaplatením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo členský poplatok za zvolený druh Programu nie je podľa tejto časti VOP možné zaplatiť v splátkach).

4.2. Pri Registrácii Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačnú adresu, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh členstva, o ktoré má záujem, ako aj skutočnosť, či má záujem uhradiť členský poplatok v splátkach, tam, kde to tieto VOP dovoľujú a fakturačné údaje. Záujemca – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko osoby vykonávajúcej registráciu a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ ak bolo pridelené, e – mailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania. Pred odoslaním registračného formulára Akadémii je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas, nakoľko predstavujú súčasť zmluvy uzavretej medzi ním a Akadémiou.

4.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii je povinný Akadémii bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu: podpora@makacvsbohac.sk.

4.4. Momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke dochádza medzi Záujemcom a Akadémiou k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním registračného formulára mu vzniká povinnosť uhradiť členský poplatok podľa zvoleného druhu členstva a tento sa zaväzuje uhradiť.

4.5. Bezodkladne po doručení registračného formulára Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári e – mail, v ktorom potvrdí doručenie registračného formulára a zašle mu tiež údaje potrebné k platbe členského poplatku, a to číslo bankového účtu a variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Akadémie, bankovým prevodom, platobnou kartou, či platobným príkazom. Platbu je možné zrealizovať tiež prostredníctvom platobnej brány GoPay. Platba sa považuje za vykonanú dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Akadémie.

4.6. Bezodkladne po zaplatení prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo ním zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach) zašle Akadémia záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári, prístupové heslo, prostredníctvom ktorého bude mať prístup do Programu a bude tak môcť využívať všetky výhody Programu podľa ním zvoleného druhu členstva. Člen programu je zodpovedný za utajenie prístupového hesla a je výhradne zodpovedný za všetky aktivity prebiehajúce na Stránke pod jeho registračným užívateľským menom a heslom. Člen programu sa zaväzuje nesprístupniť prístupové heslo tretím osobám a zaväzuje sa rešpektovať výlučne osobný charakter členstva v Programe a užívania členských výhod, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak, okrem prípadu sprístupnenia prístupového hesla rodinným príslušníkom (teda rodičom, starým rodičom, súrodencom, manželovi/manželke a deťom). Člen programu je povinný zabezpečiť, aby prístupové heslo osoby, ktorým ho podľa predchádzajúcej vety Člen programu sprístupnil, nesprístupňovali heslo ďalším osobám. V opačnom prípade zodpovedá Člen programu za škodu, ktorá Akadémii vznikne.

4.7. Do 3 dní odo dňa prijatia úhrady splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach) vystaví Akadémia Členovi programu faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol pri registrácii. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e-mailovej adrese: podpora@makacvsbohac.sk. Faktúru Akadémia zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Ak Člen programu vyžaduje zadanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať formou e-mailu na e – mailovej adrese: podpora@makacvsbohac.sk.

4.8. Kým Záujemca neuhradí členský poplatok, v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, resp. prvú splátku členského poplatku riadne a včas, neobdrží od Akadémie e – mail s obsahom podľa čl. 4 ods. 4.6 tejto časti VOP. V prípade omeškania s úhradou podľa predchádzajúcej vety zašle Akadémia Záujemcovi prostredníctvom e – mailu výzvu na zaplatenie a určí mu lehotu, do kedy môže dlžnú sumu uhradiť. Ak neuhradí dlžnú sumu ani v tomto termíne, má Akadémia právo odstúpiť od zmluvy.

 1. PODMIENKY VRÁTENIA ČLENSKÉHO POPLATKU

5.1. Akadémia za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Člen programu, ktorý riadne a včas uhradil prvú splátku členského poplatku a nedostal sa do omeškania s úhradou druhej splátky členského poplatku, ak už nastala splatnosť druhej splátky, resp. uhradil riadne a včas členský poplatok v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, bez akýchkoľvek sankcií požiadať o zrušenie členstva v Programe, a teda ukončenie uzavretej zmluvy s Akadémiou, a to v lehote 30 dní odo dňa úhrady prvej splátky členského poplatku (resp. odo dňa úhrady členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach). V prípade, že dodrží lehotu stanovenú v predchádzajúcej vete a ostatné podmienky uvedené v tomto odseku VOP, je Akadémia povinná mu vyhovieť a vrátiť mu zaplatený členský poplatok, resp. jeho časť (zaplatenú splátku), ak nie je ďalej ustanovené inak. V prípade, že Člen programu Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo alebo tretia osoba využijú vstupenky na tréning, ktoré boli Členovi programu Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo zaslané Akadémiou a následne požiada Člen programu o zrušenie členstva podľa tohto odseku VOP, vráti Akadémia Členovi zaplatené členské, resp. jeho časť (zaplatenú splátku/zaplatené splátky) krátenú o 100 €, s čím Záujemca/Člen vyjadruje súhlas.

5.2. Žiadosť o zrušenie členstva v Programe, a teda o ukončenie uzavretej zmluvy s Akadémiou podľa predchádzajúceho odseku, je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: podpora@makacvsbohac.sk. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť daňový doklad a číslo účtu na vrátenie úhrady. Následným potvrdením e – mailu zo strany Akadémie a zaslaním súhlasného stanoviska s ukončením členstva sa zmluva uzavretá medzi Záujemcom a Akadémiou ukončuje dohodou.

5.3. Akadémia následne Členovi, ktorého členstvo bolo postupom uvedeným v tomto článku VOP ukončené, zablokuje prístupové heslo a zašle mu opravný daňový doklad znejúci na sumu, ktorú Člen Akadémie zaplatil z titulu členského poplatku, resp. splátky členského poplatku. Na doručovanie opravného daňového dokladu sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 4.7. tejto časti VOP.

5.4. Akadémia upozorňuje, že možnosť garantovaného ukončenia členstva dohodou a garantované vrátenie zaplatených finančných prostriedkov sa nevzťahuje na Členov, ktorí nezaplatili predpísanú splátku/splátky členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa Záujemca o členstvo rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, riadne a včas. Rovnako upozorňuje na lehotu stanovenú v ods. 5.1. tejto časti VOP.

 1. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ČLENSTVA

6.1. Zmluva, ktorá vzniká momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke, je zmluvou uzavretou na dobu neurčitú. To znamená, že Člen bude mať prístup k materiálom zverejneným v členskej sekcii Programu v priebehu 5, resp. 6 týždňov trvania Programu (v závislosti od druhu Programu) po dobu neurčitú. Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď jedna či druhá strana doručuje písomnou formou prostredníctvom e – mailu.

6.2. K tomu, aby mal Člen programu prístup k ďalším motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom a iným výhodám členov, ktoré budú zverejnené na Stránke, resp. poskytované Akadémiou po skončení Programu, sa vyžaduje opätovná registrácia a úhrada členského poplatku za členstvo v Programe.

6.3. Nakoľko zmluva medzi Akadémiou a Záujemcom je zmluvou uzavretou na diaľku, má Záujemca – spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Člen Programu však v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu. Záujemca odoslaním registračného formulára udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.

6.4. V prípade, že Člen Programu, ktorý si pri Registrácii zvolil možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, nezaplatí riadne a včas druhú splátku členského poplatku, zablokuje mu Akadémia prístup do členskej sekcie Programu a e – mailom zaslaným na e – mailovú adresu uvedenú pri registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP) ho vyzve, aby omeškanú splátku zaplatil. V prípade, že Člen Programu nezaplatí druhú splátku členského poplatku ani v lehote 30 dní po jej splatnosti, má Akadémia právo odstúpiť od zmluvy. Rovnako mu zneaktívni vstupenky na tréningy, ktoré mu zaslala (ak Členovi podľa druhu členstva prislúchajú). V prípade omeškania Člena Programu s úhradou druhej splátky členského poplatku má Akadémia právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške jednej splátky členského poplatku pre druh členstva, ktorý si Člen Programu zvolil a Člen Programu sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť. Akadémia je oprávnená započítať Členom zaplatenú prvú splátku členského poplatku s jeho pohľadávkou titulom zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety.

6.5. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu, ktorú uviedol pri Registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP).

6.6. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári (resp. na adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

6.7. Akadémia je oprávnená jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Akadémie a Člena.

 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

7.1. Nad činnosťou Akadémie dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.2. Akadémia zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti môže Záujemca, či Člen programu zasielať na adresu: podpora@makacvsbohac.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Akadémia odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu, resp. Člena programu. Akadémia vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Akadémia v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Akadémia vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Akadémia porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Akadémiu so žiadosťou o nápravu. Ak Akadémia na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Akadémiou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Akadémia oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané Akadémiou v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov Akadémie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Akadémiou a Záujemcom.

8.2. Akadémia spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 tejto časti VOP, či oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Akadémie a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Akadémia ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára.

8.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Akadémia spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 8.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Akadémie týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

8.4. Akadémia zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Akadémie podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia Akadémie na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.

8.5. Akadémia spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v Klube.

8.6. V prípade, že si Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke Akadémie a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: podpora@makacvsbohac.sk Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

8.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: podpora@makacvsbohac.sk. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Akadémii a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

8.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (Akadémie) vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.9. Akadémia využíva funkciu „cookies“ od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Akadémie a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9.1. Akadémia je vlastníkom všetkých dát, ktoré sú obsahom Stránky, vrátane obchodnej značky softvéru, textov, grafiky, videí, audio nahrávok a elektronických obrázkov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Stránke. Akékoľvek použitie týchto dát ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu Akadémie je zakázané. V prípade nekomerčného použitia týchto dát je Užívateľ povinný dodržať všetky relevantné ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE AKADÉMIE

Korešpondenčná adresa:

 • Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o.
 • Mierové nám. 24
 • Nová Dubnica 018 51

Kontaktná e – mailová adresa: podpora@makacvsbohac.sk

Telefónne číslo členskej podpory: +421 908 777 808

 1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Minimálne požiadavky na prehrávanie videí predstavujú:

ktorýkoľvek internetový prehliadač z nasledovných + minimálna verzia

 • Internet Explorer 10 +
 • Firefox 33 +
 • Google Chrome 31 +
 • Safari 7.1 +
 • Opera 26 +
 • iOS Safari 7.1 +

+ nainštalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí vo Windows:

 • Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 aleho rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB RAM

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí v OS X:

 • Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo alebo rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB of RAM

Požiadavky na otvorenie PDF súborov:

 • odporúčaný software Adobe Reader (zdarma dostupný na http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

11.2. Akadémia upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená tiež rýchlosťou internetového pripojenia.

11.3. Napriek tomu, že Akadémia vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Spoločnosť vyzýva Členov programu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.

11.4. Záujemca, či Člen programu sa zaväzuje upovedomiť Akadémiu bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na Stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.

11.5. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom, resp. Členom programu na jednej strane a Akadémiou na strane druhej sa spravuje touto časťou VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Akadémiou a Záujemcom, resp. Členom programu. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – spotrebiteľom, resp. Členom – spotrebiteľom sa spravuje sa tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – fyzickou osobou podnikateľom, Záujemcom – právnickou osobou, resp. Členom – fyzickou osobou podnikateľom, resp. Členom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

11.6. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok.

ČASŤ D) VERNOSTNÝ PROGRAM LYONESS

1.1. Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o., so sídlom P. Jilemnického 838/17, Nová Dubnica 018 51, IČO: 46 171 185, DIČ: 2023288696, IČ DPH: SK2023288696, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24585/R je jedným zo zmluvných partnerov spoločnosti Lyoness Europe AG, IČ: CH 170.3.026.427-4, ktorá je na Slovensku zastupovaná prostredníctvom LYONESS Slovakia, s.r.o., IČO: 35 864 630 a poskytuje možnosť registrácie vo vernostnom programe Lyoness.  Za účelom registrácie a využitia výhod programu môžu záujemcovia Akadémiu kontaktovať prostredníctvom e – mailu na e – mailovej adrese klubovakarta@andywinson.com.

1.2. Členstvo vo vernostnom programe Lyoness sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami pre členov Lyoness, ktoré záujemcovia môžu nájsť na stránke www.lyoness.com/sk.

 

ČASŤ E) SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 12.3.2016.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]