Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

občianskeho združenia Akadémia Andyho Winsona

vydaný podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Reklamačný poriadok“)

Tento Reklamačný poriadok je vydaný občianskym združením Akadémia Andyho Winsona, so sídlom Ľubochnianska 4, Bratislava 83104, IČO: 50 540 335, zapísanou v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Registračné číslo: VVS/1-900/90-49553 (ďalej len „Akadémia“) a vzťahuje sa na reklamácie uplatnené spotrebiteľmi, ktorí si od Akadémie zakúpili vstupenky na tréningy rozvoja osobnosti organizované Akadémiou, či členstvo v klube, či programe organizovanom Akadémiou.

  1. Akadémia – je občianskym združením, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing). Akadémia zodpovedá za to, že ňou poskytované služby budú spĺňať požiadavky na kvalitu poskytovanej služby v súlade s charakterom poskytovanej služby a s uzavretou zmluvou.
  2. Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej s Akadémiou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  3. Reklamácia – uplatnenie zodpovednosti za vady služby poskytovanej Akadémiou.

1. Nad činnosťou Akadémie dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

2. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby.

3. Reklamáciu je potrebné uplatniť u Akadémie bez zbytočného odkladu po tom, čo Spotrebiteľ zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 30 dní od kedy vadu zistil, inak právo na reklamáciu zaniká. 

4. Prípadné reklamácie vzťahujúce sa k tréningom organizovaným Akadémiou môže Spotrebiteľ uplatniť na adrese: [email protected]. Prípadné reklamácie vzťahujúce sa k službe Klub Andyho Winsona môže Spotrebiteľ uplatniť na adrese: [email protected]. Prípadné reklamácie vzťahujúce sa k Programu Makač vs. Boháč môže Spotrebiteľ uplatniť na adrese: [email protected]. V reklamácii Spotrebiteľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, telefónne číslo, e – mail), presne označí vadu a popíše služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Spotrebiteľa došlo k obmedzeniu kvality poskytovanej, resp. poskytnutej služby a k reklamácii pripojí doklad o zaplatení poplatku za reklamovanú službu. Spotrebiteľ zároveň určí spôsob vybavenia reklamácie.

5. Akadémia je povinná pri uplatnení reklamácie zaslať Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnenej reklamácii. Akadémia povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.  Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je Akadémia povinná poučiť Spotrebiteľa o jeho právach vo vzťahu k spôsobu vybavenia reklamácie a na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie novej služby, ak je to s ohľadom na charakter služby možné.

7. Akadémia je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený písomný doklad o vybavení reklamácie.

8. Akadémia si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby, resp. vadu  služby spôsobili

  1. okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
  2. neodborné alebo neoprávnené zásahy Spotrebiteľa do nastavení služieb alebo iných tretích osôb, ktorým Spotrebiteľ umožnil, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah,
  3. zníženie kvality služby bolo zapríčinené v dôsledku neposkytovania súčinnosti zo strany Spotrebiteľa,
  4. zníženie kvality služby bolo zapríčinené v dôsledku skutočnosti, že zariadenie, ktoré Spotrebiteľ pri využití služby používa nespĺňa minimálne hardwarové a/alebo softvérové požiadavky uvedené v zmluve s ním uzavretej (vo Všeobecných obchodných podmienkach) alebo bolo zapríčinené nedostatočne rýchlym internetovým pripojením, ktoré Spotrebiteľ využíva/využíval,
  5. Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu zistil.

9. Ak má poskytovaná služba vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Akadémia.

10. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy, ak:

a) ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady,

b) ide síce o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,

c) ide síce o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád slzžbu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby,

d) Akadémia nevybaví reklamáciu v 30 – dňovej lehote.

11. V prípadoch uvedených v bode 10 tohto Reklamačného poriadku sa môže Akadémia so Spotrebiteľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej služby za novú, resp. inú.

12. Ak má služba iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

13. Akadémia vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

a) odstránením vady poskytovanej služby,

b) výmenou služby za novú, resp. inú po predchádzajúcej dohode so Spotrebiteľom,

c) vrátením ceny zaplatenej Spotrebiteľom za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy),

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

14. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Akadémia vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Akadémia porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Akadémiu so žiadosťou o nápravu. Ak Akadémia na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Akadémiou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

12. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2016.


Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy >