[vc_row][vc_column][vc_column_text tdc_css=“eyJhbGwiOnsicGFkZGluZy10b3AiOiI1MCIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=“]

Akademia Andyho Winsona

Podmienky účasti na tréningu

1. Účasť

1.1. Tréningy organizované Akadémiou Andyho Winsona vyžadujú vysokú úroveň zapojenia. Preto vás žiadame, aby ste rešpektovali niekoľko základných pravidiel.

1.2. Alkohol a drogy sú prísne zakázané. Každý účastník s podozrením, že je pod vplyvom alkoholu alebo drog bude požiadaný, aby okamžite opustil tréning. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie ceny zaplatenej za tréning. Všetky akcie sú nefajčiarske.

1.3. Zbytočné ironické správanie alebo iné rušivé správanie k našim organizátorom alebo iným účastníkom je prísne zakázané. Každý účastník, ktorý by konal týmto spôsobom bude požiadaný, aby okamžite opustil tréning bez nároku na vrátenie alebo zľavu z ceny tréningu.

1.4. Naše tréningy občas vyžadujú agresívne akcie, nadávky a citovo emotívne vystúpenia v kontrolovanom spôsobe, pod dozorom v rámci tejto akcie.

1.5. Mladší občan ako 18 rokov sa v žiadnom prípade nemôže zúčastniť, ak neodovzdal organizátorom pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu s úradne overeným podpisom. (Bude vyžadovaná identifikácia – Občianskym preukazom alebo iným dokladom, ktorý obsahuje údaj o dátume narodenia a fotografiu). Minimálny vek účastníka je 16 rokov.

1.6. Všetci účastníci zapojení do akéhokoľvek rizikového cvičenia (firewalking, chôdza po skle, lámanie šípov, ohýbanie tyčí, lámanie dosiek alebo tehál), či inej aktivity budú požiadaní podpísať registračný formulár spolu s vyhláseniami tam obsiahnutými pred zúčastnením sa daného tréningu. Bez podpisu nie je možné sa tréningu zúčastniť. Účastníci musia byť v dobrom zdravotnom stave a nemali by sa na cvičení podieľať v prípade, ak by pri danej činnosti z akýchkoľvek dôvodov trpeli alebo by ich účasť na cvičení mohla zhoršiť ich zdravotný stav. Za prípadnú ujmu v tomto smere organizátor neodpovedá.

1.7. Tréningy organizované Akadémiou Andyho Winsona sú natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia videozáznamu s následným predajom, za účelom marketingových aktivít, propagačných účelov a účely kontroly kvality. Účasťou na tréningu účastníci súhlasia s podieľaním sa na natáčaní po celú dobu konania akcie a súhlasia s tým, že Akadémia Andyho Winsona si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v médiách.

1.8. Všetky materiály Akadémie Andyho Winsona sú chránené autorskými právami. Každá osoba, ktorá poruší ustanovenia Autorského zákona a týchto podmienok tréningu podlieha nárokom organizátora na náhradu škody. Tieto si organizátor môže bezodkladne uplatniť súdnou cestou.

1.9. Účastníci so zdravotným postihnutím či špecifickými potrebami (alebo trpiacimi epilepsiou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami, problémami s dýchaním, atď.) sú povinní nás informovať o ich postihnutí alebo špecifických potrebách a prípadných požiadavkách pred začatím nimi zvoleného tréningu.

1.10. Každá osoba, ktorá poruší vyššie uvedené pravidlá, zodpovedá za vzniknuté škody na zdraví a majetku a bude požiadaná, aby okamžite bez náhrady opustila tréning.

2. Všeobecné

2.1. Cestovné výdavky, ubytovanie, stravovanie a občerstvenie nie sú zahrnuté v cene tréningu.

2.2. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť tréning alebo zmeniť jeho chod, počet rizikových cvičení, lekcií, aktivít, atď. v závislosti od mimoriadnych akcií, zmeny počasia a pod.

2.3. Akadémia Andyho Winsona si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie pozvaných hostí/speakerov/lektorov.

2.4. Akadémia Andyho Winsona nenesie zodpovednosť za žiadne nároky za zranenia alebo straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia tréningu, zariadenia alebo služby. Účastníci sú povinní si sami zabezpečiť dostatočné poistné krytie pre prípad úrazu, straty alebo škody na majetku, ktorú môžu utrpieť.

2.5. Účastník sa zaväzuje uhradiť Akadémií Andyho Winsona akékoľvek náklady spôsobené stratou, poškodením majetku vo vlastníctve organizátora alebo jeho lektorov/školiteľov a iných zamestnancov, či tretích osôb, vzniknuté v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyselného poškodenia spôsobeného účastníkom na akomkoľvek mieste konania tréningu alebo jeho zariadenia.

Organizátor tréningu: Akadémia Andyho Winsona, Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava. IČO: 50540335, DIČ: 2120429443, IČ DPH: SK2120429443, akademia@andywinson.com, 0908 777 808

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

#AJ JA POMÁHAM

Benefičný tréning pre lepší svet

Zmeňte seba, zmeňte svet!
Prihláste sa ZDARMA na unikátny transformačný tréning Andyho Winsona. Doprajte si čas pre seba a svoj rast a pomôžte tak vytvoriť krajšie a lepšie miesto na zemi.

Nedeľa 18. 4. 2021