VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

občianskeho združenia Akadémia Andyho Winsona
(ďalej len „VOP“)

OBSAH

 

ČASŤ A ……………………………….                   TRÉNINGY ROZVOJA OSOBNOSTI

ČASŤ B ……………………………….                    KLUB ANDYHO WINSONA

ČASŤ C ………………………………..                  PROGRAM MAKAČ vs. BOHÁČ

ČASŤ D ………………………………..                  VERNOSTNÝ PROGRAM LYONESS

ČASŤ E ……………………………….                    SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

ČASŤ A) TRÉNINGY ROZVOJA OSOBNOSTI

VOP tréningov rozvoja osobnosti organizovaných Akadémiou Andyho Winsona (ďalej len “Tréning”) upravujú právne vzťahy medzi občianskym združením Akadémia Andyho Winsona, so sídlom Ľubochnianska 4, Bratislava 83104, IČO: 50 540 335, IČ DPH: SK2120429443 zapísanou v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Registračné číslo: VVS/1-900/90-49553 (ďalej len „Akadémia“) a tretími osobami, najmä vo vzťahu k Tréningom.

Výklad pojmov:

a) Akadémia – je občianskym združením, ktorého hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing).

b) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní, a počas plnenia zmluvy (uzavretej v zmysle tejto časti VOP) s Akadémiou, nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ani v rámci svojho povolania alebo svojho zamestnania.

c) Tréning – jednodňové alebo viacdňové stretnutie organizované Akadémiou, zamerané na osobnostný rozvoj účastníkov.

d) Stránka – internetová stránka www.andywinson.sk, na ktorej Akadémia zverejňuje ponuku Tréningov. Ponuka Tréningov obsahuje najmä druh Tréningu, stručný opis Tréningu, ciele Tréningu, miesto a čas konania Tréningu a poplatok za konkrétny Tréning.

e) Objednávka – záväzný písomný (aj v elektronickej forme) dopyt Spotrebiteľa, prostredníctvom ktorého Spotrebiteľ preukázateľne prejavuje záväzný záujem o kúpu Vstupenky na konkrétny Tréning

c) QR kód – je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke na Tréning.

d) Registračný formulár – formulár, ktorý vypĺňa osoba, ktorá sa dostavila na Tréning a preukázala sa platnou Vstupenkou na tento tréning s platným QR kódom.

e) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a Akadémiou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

f) Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ), fyzická osoba (Podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplnila Objednávku a preukázateľne ju odoslala Akadémii kliknutím na príslušné pole v prostredí Stránky.

g) Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní, a počas plnenia zmluvy, nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ani v rámci svojho povolania alebo svojho zamestnania.

h) Záujemca – fyzická osoba (Podnikateľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní, a počas plnenia zmluvy, koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.

i) Záujemca – právnická osoba – právnická osoba, Podnikateľ

j) QR kód – je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód rýchlej reakcie, skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú jedinečnú informáciu o Vstupenke na konkrétny Tréning.

k) Vstupenka – potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na konkrétny Tréning. Vstupenka je platná iba na konkrétny Tréning, ktorý je na nej uvedený a je voľne prenosná na tretie osoby. Vstupenka je vystavená vo forme elektronickej vstupenky. Majiteľ Vstupenky je oprávnený uplatniť na vstup na Tréning iba Vstupenku vytlačenú na laserovej tlačiarni na čistý papier vo formáte A4, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia, či zväčšenia. Vstupenka obsahuje druh Tréningu, dátum a miesto konania Tréningu, QR kód a identifikačné číslo konkrétnej Vstupenky.

l) Registračný formulár – formulár, ktorý vypĺňa osoba, ktorá sa riadne a včas dostavila na Tréning a preukázala sa platnou Vstupenkou na tento Tréning s platným QR kódom.

m) Účastník – je každá fyzická osoba, ktorá sa v čase určenom Akadémiou dostavila na miesto konania konkrétneho Tréningu, preukázala sa platnou Vstupenkou na tento Tréning s platným QR kódom a riadne vyplnila príslušný Registračný formulár.

 1. PREDPOKLADY ÚČASTI NA TRÉNINGU

1.1.Tréningu sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá sa Akadémii v čase trvania registrácie pred konkrétnym Tréningom preukázala platnou Vstupenkou na konkrétny Tréning s platným QR kódom a ktorá riadne vyplnila príslušný Registračný formulár, oboznámila sa s obsahom Registračného formulára a s oboznámením sa preukázateľne vyjadrila svoj informovaný súhlas.

1.2. Vstupenku je možné zakúpiť postupom uvedeným v článku 2. tejto časti VOP a je tiež možné ju nadobudnúť v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných Akadémiou (napr. Klub Andyho Winsona, alebo Makač vs. Boháč). Vstupenku je tiež možné nadobudnúť darovaním zo strany Akadémie. Vstupenka je voľne prenosná na tretiu osobu.

 1. ZAKÚPENIE VSTUPENKY

2.1. Vstupenku je možné objednať a zakúpiť prostredníctvom objednávkových formulárov nachádzajúcich sa na nasledujúcich internetových stránkach prevádzkovaných Akadémiou:

https://majsterkomunikacie.sk/objednavka/,

http ://majsterpodii.sk/objednavka/,

http://www.objavsvojusilu.sk/objednavka/,

http://tajomstvomyslebohatych.sk/prihlaska/,

http://www.teloakodokaz.sk/objednavka/,

http://www.myslikonajzbohatni.sk/step-3/,

http://www.myslikonajzbohatni.sk/step-3-cz.

https://eshop.andywinson.sk

Záujemca objedná Vstupenku na konkrétny Tréning riadnym vyplnením a včasným odoslaním objednávkového formulára Akadémii (kliknutím na príslušné pole). Riadne vyplnený a včas odoslaný objednávkový formulár sa momentom odoslania Akadémii stáva Objednávkou. Pred odoslaním objednávkového formulára Akadémii je každý Záujemca povinný obosnámiť sa s týmito VOP a vyjadriť s nimi informovaný súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou záväzkového vzťahu uzatvoreného medzi Záujemcom a Akadémiou na základe Objednávky odoslanej Záujemcom Akadémii a akceptovanej Akadémiou jej prijatím.

2.2. Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) v objednávkovom formulári uvedie svoje krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh Tréningu ktorý je predmetom záujmu Záujemcu, a následne uvedie výber spôsobu platby prostredníctvom ktorej zrealizuje zakúpenie Vstupenky.

Záujemca – fyzická osoba (Podnikateľ) a Záujemca – právnická osoba v objednávkovom formulári uvedie krstné meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej a odosielajúcej objednávkový formulár a jej právny vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na doručovanie písomností, či fakturačnú adresu (ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania), druh Tréningu ktorý je predmetom záujmu Záujemcu, a následne uvedie výber spôsobu platby prostrdníctvom ktorej sa zrealizuje zakúpenie Vstupenky.

2.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať v objednávkovom formulári, a teda v Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný Akadémii bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu akademia@andywinson.com.

2.4. Momentom odoslania Objednávky prostredníctvom na to určeného elektornického poľa dochádza medzi Záujemcom a Akadémiou k uzavretiu záväzkového vzťahu, a teda zmluvy, z ktorej zmluvným stranám (Záujemca a Akadémia) vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že momentom odoslania Objednávky vzniká Záujemcovi povinnosť uhradiť poplatok za Tréning, o ktorý Záujemca prejavil záujem v Objednávke, a tento poplatok sa Záujemca zaväzuje uhradiť v termíne splatnosti určenom Akadémiou. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na ním uvedenú e – mailovú adresu potvrdenie o doručení Objednávky. Spolu s potvrdením zašle Záujemcovi tiež zálohovú faktúru s uvedením dátumu jej splatnosti. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a jej účinnosť končí, ak nedôjde k jej predčasnému ukončeniu iným spôsobom, uplynutím posledného dňa Tréningu, na ktorý sa Záujemca prihlásil, resp. o ktorý Záujemca prejavil záujem v Objednávke.

2.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke informácie a údaje potrebné k realizácii platby, a teda úhrade poplatku za Tréning, a to najmä číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu poplatku. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Akadémie, bankovým prevodom, platobnou kartou, platobným príkazom. Platbu je možné zrealizovať tiež prostredníctvom platobnej brány GoPay. Poplatok je splatný do 7 dní odo dňa odoslania Objednávky. Akékoľvek platby vykonané na účet Akadémie sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Akadémie za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy Akadémia „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi. Vprípade, že Záujemca nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany Akadémie z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle Akadémia Záujemcovi e – mailom.

2.6. Do 3 (slovom “troch”) pracovných dní odo dňa uhradenia poplatku za konkrétny Tréning vystaví Akadémia Záujemcovi faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Objednávke a zašle ju na e –mailovú adresu Záujemcu. Ak Záujemca vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, je oprávnený o takýto úkon požiadať Akadémiu zaslaním emailu na e – mailovú adresu: fakturacie@andywinson.com. Rovnako, do 3 (slovom “troch”) pracovných dní odo dňa uhradenia poplatku za Tréning Akadémia zašle Záujemcovi na e –mailovú adresu Záujemcu Vstupenku na konkrétny Tréning, o ktorý Záujemca prejavil záujem v Objednávkce.

2.7. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad – faktúra) je Záujemca oprávnený do 3 (slovom “troch”) pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e – mailovej adrese fakturacie@andywinson.com. Faktúru Akadémia zašle na e – mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

2.8. Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej s Akadémiou, a to do 14 (slovom “štrnásť”) dní odo dňa odoslania Objednávky Akadémii, ak nie je v ďalších vzájomných dojednaniach ustanovené inak. Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy zaslaním odstúpenia na e – mailovú adresu: fakturacie@andywinson.com. V prípade, že Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy preukázateľne uhradil poplatok za Tréning, Akadémia mu uhradený poplatok vráti, a to najneskôr do 14 (slovom “štrnásť”) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, ak Záujemca odstúpi od zmluvy po uplynutí 14 (slovom “štrnásť”) dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

2.9. Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ), ktorý odoslal Objednávku, a teda vstúpil do záväzkového vzťahu s Akadémiou v lehote kratšej ako 14 (slovom “štrnásť”) dní pred termínom konania konkrétneho Tréningu, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

2.10. Záujemca – fyzická osoba (Podnikateľ) a Záujemca – právnická osoba, ktorý odoslal Objednávku a teda tým vstúpil do záväzkového vzťahu s Akadémiou v lehote kratšej ako 14 (slovom “štrnásť”) dní pred termínom konania Tréningu, právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.8. týchto VOP nemá.

2.11. V prípade, že sa Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) a fyzická osoba – podnikateľ, ktorý riadne a včas uhradil poplatok za konkrétny Tréning, nebude môcť zúčastniť rovnakého Tréningu zo zdravotných dôvodov, je oprávnený požiadať Akadémiu o vrátenie ním uhradeného poplatku za dotknutý Tréning, a to zaslaním žiadosti na e – mailovú adresu [*]. K žiadosti je Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) a fyzická osoba – podnikateľ povinný priložiť lekárske potvrdenie, z ktorého bude vyplývať, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže Tréningu zúčastniť. V prípade ak lekárske potvrdenie nebude priložené, Akadémia žiadosť o vrátenie uhradeného poplatku neakceptuje.

2.12. Akadémia za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti. Z dôvodu uvedeného v prvej vete tohto bodu je Záujemca, ktorý od Akadémie kúpil Vstupenku podľa toho článku tejto časti VOP, riadne absolvoval konkrétny Tréning počas celej doby jeho trvania (v prípade viacdňového tréningu počas všetkých dní), oprávnený požiadať Akadémiu o vrátenie uhradeného poplatku za konkrétny Tréning, v prápade ak je Záujemca toho názoru, že dotknutý Tréning nepriniesol sľubovaný pozitívny prínos pre jeho osobnostný rozvoj. Záujemca je oprávnený uplatniť si právo vyplývajúce z tohto bodu prostredníctvom zaslaním žiadosti o vrátenie poplatku za Tréning do 3 (slovom “troch”) pracovných dní odo dňa skončenia dotknutého Tréningu, elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: akademia@andywinson.com. Do predmetu žiadosti o vrátenie poplatku za Tréning je Záujemca povinný uviesť: “100% garancia vrátenia peňazí”, a k žiadosti pripojiť scan faktúry k uhradeniu poplatku za dotknutý Tréning, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady. Iný Záujemca ako Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ), teda podnikateľ a právnická osoba je povinný uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu realizoval. Finančné prostriedky, ktoré je Akadémia povinná podľa tohto odseku VOP vrátiť, vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 (slovom “štrnásť”) dní odo dňa odoslania prijatia žiadosti o vrátenie poplatku za Tréning.

2.13. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni, počas ktorého bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, ktorú uviedol v Objednávke (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa tejto časti VOP). V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v Objednávke (resp. na adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3. (slovom “tretím”) dňom po odoslaní zásielky.

2.14. V prípade zrušenia Vašej účasti na kurze NLP Premier Practitioner do konca roka (do 31.12.) pred jeho oficiálnym začatím Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 5% z celkovej čiastky kurzu. V prípade zrušenia Vašej účasti na kurze v príslušnom roku konania kurzu v období pred jeho začatím (od 1.1. do termínu začatia kurzu) Vám bude účtovaný poplatok vo výške 10% z celkovej čiastky kurzu.

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O TRÉNINGOCH

3.1. Spolu so Vstupenkou zašle Akadémia každej osobe, ktorá si objednala a zákúpila Vstupenku spôsobom podľa článku 2. tejto časti VOP, alebo Vstupenku získala v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných Akadémiou (napr. Klub Andyho Winsona a Makač vs. Boháč), resp. Vstupenku získala darom od Akadémie, aj základné údaje o mieste a termíne konania Tréningu. Podrobné organizačné pokyny zašle Akadémia osobám podľa prechádzajúcej vety najneskôr 14 (slovom “štrnásť”) kalendárnych dní pred termínom konania dotknutého Tréningu na ich kontaktné e- mailové adresy oznámené riadne a včas Akadémii.

3.2. V deň konania Tréningu sa pred samotným začatím Tréningu koná registrácia Účastníkov. Akadémia uvedie presný čas, počas ktorého je možné registráciu Účastníka vykonať, do príslušných organizačných pokynov k Tréningu. Pri registrácii Účastníka overia osoby poverené Akadémiou totožnosť registrujúcej sa osoby a v prípade, že sa táto osoba preukáže platnou Vstupenkou pre daný Tréning obsahujúcou platný QR kód, odovzdajú tejto osobe Registračný formulár. Po riadnom vyplnení Registračného formulára a oboznámením sa s ním, je Účastník oprávnený zúčastniť sa Tréningu, na ktorý sa riadne zaregistroval, pričom preukázateľne vyjadril výslovný súhlas s oboznámením sa s Registračným formulárom. Osoby so zdravotným postihnutím, či špecifickými potrebami (alebo trpiacimi epilepsiou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami, problémami s dýchaním, a pod.) sú povinné Akadémiu informovať o ich zdravotnom postihnutí alebo špecifických potrebách a prípadných osobitných požiadavkách pred začatím Tréningu.

3.3. V prípade, že Záujemca v deň začatia konania konkrétneho Tréningu nedosiaho vek 18 rokov, je povinný predložiť pri registrácii Účastníka, v listinnej podobe, originál súhlasu najmenej jedného z jeho zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom tohto zákonného zástupcu. Záujemca, ktorý v deň začatia konania konkrétneho Tréningu nedosiahol vek 16 rokov, nie je oprávnený zúčastniť sa Tréningu.

3.4. Niektoré Tréningy obsahujú cvičenia ako napr. firewalking, chôdza po skle, lámanie šípov, ohýbanie tyčí, lámanie dosiek alebo tehál a podobne (ďalej len „Rizikové cvičenia“). Z dôvodu uvedeného v prvej vete tohto článku sú na účasť na Tréningu oprávnené iba fyzické osoby, ktoré sú v plnom rozsahu fyzicky i psychicky spôsobilé na vykonávanie všetkých cvičení, vrátane Rizikových cvičení, a teda fyzické osoby, ktoré netrpia žiadnou diagnostikovanou chorobou alebo poškodením zdravia, ktoré by im znemožňovali účasť alebo vykonávanie Rizikových cvičení. Záujemca prostredníctvom vyjadrenia svojho informovaného súhlasu berie na vedomie, že aktivity spojené s vykonávaním Rizikových cvičení zahŕňajú určitý stupeň rizika (napr. možnosť nevoľnosti, úrazu, rezné rany, zlomeniny, popáleniny, atď.), ktoré môže Účastník spôsobiť sebe alebo ostatným Účastníkom Tréningu. Účastník prostrdníctvom vyjadrenia svojho informovaného súhlasu akceptuje a rešpektuje skutočnosť, že ako Účastník Tréningu preberá plnú zodpovednosť za svoju účasť a aktivity na všetkých cvičeniach a Rizikových cvičeniach. Účastník zároveň, prostredníctvom vyjadrenia svojho informovaného súhlasu, preberá plnú zodpovednosť za všetky možné riziká, vrátane možnosti akéhokoľvek poranenia (fyzického, alebo psychického), ktoré si Účastník môže spôsobiť účasťou na dotknutom Tréningu. Účastník, prostredníctvom vyjadrenia svojho informovaného súhlasu, berie na vedomie a akceptuje, že sám zodpovedá za každú majetkovú škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku jeho účasti na dotknutom Tréningu. Zodpovednostné ustanovenia, upravené v predchádzajúcich vetách tohto článku, sa neuplatňujú v prípade, ak k poraneniu, alebo k majetkovej ujme Účastníka, dôjde v priamom dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany Akadémie.

3.5. V Registračnom formulári je každá registrujúca sa osoba povinná uviesť pravdivé vyhlásenia o svojom zdravotnom stave a spôsobilosti zúčastniť sa Tréningu. V prípade, ak sa ukáže akékoľvek vyhlásenie uvedené Registračnom formulári ako nepravdivé, nenesie Akadémia ani jej zamestnanci, či osoby, s ktorými pri Tréningu spolupracujú (zamestnanci, lektori, atď.) žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu, alebo škodu, ktorá bola spôsobená dotknutému Účastníkovi alebo tretím osobám.

3.6. Účastník, prostredníctvom vyjadrenia svojho informovaného súhlasu, akceptuje a rešpektuje skutočnosť, že Akadémia nenesie žiadne právne následky v prípade, ak sa Účastník rozhodne vykonávať Rizikové cvičenia mimo Tréningu. Účastník sa zaväzuje, že nebude nabádať, ani inštruovať tretie osoby k výkonu Rizikových cvičení, na základe poznatkov získaných na Tréningu.

3.7. Vykonávanie Rizikových cvičení je dobrovoľné, pričom Účastník je oprávnený počas Tréningu výkon Rizikového cvičenia odmietnuť.

3.8. Účastník nie je oprávnený, v čase konania Tréningu, požívať alkohol, drogy, omamné látky, psychotropné látky, jedy, alebo prekurzory, pričom v prípade porušenia tohto ustanovenia na seba preberá plnú zodpovednosť za svoje konanie, a to aj vo vzťahu k tretím osobám. Na všetkých Tréningoch platí prísny zákaz fajčenia. Akadémia má, počas registrácie Účastníkov, právo odoprieť účasť na tréningu osobe, u ktorej má dôvodné podozrenie, že požila alkohol, drogy, omamné látky, psychotropné látky, jedy, alebo prekurzory. Akadémia je oprávnená požiadať každého Účastníka, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, drog, omamnej alebo psychotropnej látky, jedu, či prekurzoru , aby okamžite opustil Tréning, pričom je dotknutý Účastník povinný bezodkladne Tréning opustiť. Rovnako bude odopretý vstup na Tréning osobe, ktorá sa bude správať neprimerane ironicky, nemravne, či inak výrazne rušivo vo vzťahu k ostatným registrujúcim sa osobám, či osobám povereným Akadémiou. V prípade, že sa Účastník Tréningu bude správať v súlade s predchádzajúcou vetou tohto článku, a to napriek tomu, že k tomu nebol výslovne vyzvaný zo strany Akadémie, bude Akadémiou požiadaný, aby okamžite opustil Tréning, pričom bude dotknutý Účastník povinný bezodkladne Tréning opustiť. V takýchto prípadoch nevzniká právo na vrátenie Účastníkom uhradeného poplatku za Tréning.

3.9. Tréningy, v záujme dosiahnutia osobnostného rastu, občas vyžadujú agresívne reakcie, vulgarizmy a citovo emotívne vystúpenia kontrolovaným spôsobom pod dozorom lektora, či osoby poverenej Akadémiou.

3.10. Tréningy organizované Akadémiou môžu byť natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia audiovizuálneho diela s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na Tréningu každý Účastník súhlasí s podieľaním sa na natáčaní počas celej doby trvania konania Tréningu a súhlasí s tým, že Akadémia si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v akýchkoľvek médiách.

3.11. V poplatku za Tréning nie sú zahrnuté cestovné výdavky, výdavky za parkovné, náklady na ubytovanie, náklady na stravovanie, či náklady na občerstvenie.

3.12. Akadémia má právo zrušiť Tréning, či zmeniť jeho priebeh, zmeniť počet Rizikových cvičení a pod., napríklad aj z dôvodu vzniku mimoriadnych, či nepredvídateľných okolností, zmeny počasia a pod. Akadémia má tiež právo zmeniť alebo zrušiť účasť pozvaných hostí, speakerov alebo lektorov na Tréningu.

3.13. Akadémia upozorňuje, že v priestoroch konania Tréningu sa môžu počas konania Tréningu zdržiavať iba Účastníci Tréningu a osoby, ktorým Akadémia vstup do týchto priestorov preukázateľne povolila. Iné osoby, ktoré sa budú zdržiavať v priestoroch konania Tréningu budú Akadémiou požiadané, aby priestory opustili.

 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

4.1. Na činnosť Akadémie sa vzťahujú všetky príslušné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, pričom relevantným orgánom dozoru je najmä Slovenská obchodná inšpekcia ako vecne príslušný orgán štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou.

4.2. Akadémia zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Záujemca, alebo Účastník je oprávnený zasielať prípadné reklamácie, sťažnosti , alebo podnetyna verejne dostupnú e-mailovú adresu: akademia@andywinson.com. Po doručení reklamácie, sťažnosti, alebo podnetu na e-mailovú adresu špecifikovanú v predchádzajúcej vete tohto článku zašle Akadémia odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie e-mailu obsahujúceho reklamáciu, sťažnosť, alebo podnet . Akadémia vybaví reklamáciu, sťažnosť, alebo podnet bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 (slovom „tridsať“) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia dotknutej reklamácie, sťažnosti, alebo podnetu. Pri vybavovaní reklamácie, sťažnosti, alebo podnetu postupuje Akadémia v zmysle príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

4.3. V prípade, ak Záujemca, alebo Účastník (Spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Akadémia vybavila jeho reklamáciu, sťažnosť, alebo podnet, alebo ak sa Záujemca, alebo Účastník (Spotrebiteľ) dôvodne domnieva, že Akadémia porušila jeho práva, je oprávnený preukázateľne požiadať Akadémiu o nápravu. Ak Akadémia na žiadosť o nápravu (v zmysle predchádzajúcej vety tohto článku) odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (slovom „tridsať“) kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného odoslania, dotknutý Záujemca, alebo Účastník (Spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vecne príslušným subjektom, oprávneným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi Záujemcom, alebo Účastníkom (Spotrebiteľom) a Akadémiou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Každý Spotrebiteľ má právo voľby, ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v konkrétnom prípade požiada o alternatívne riešenie konkrétneho sporu. Každý Spotrebiteľ je oprávnený na podanie návrhu na alternatívne riešenie konkrétneho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovejstránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Reklamačný poriadok nájdete tu <<

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy >

 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1. Akadémia je vlastníkom, alebo riadne zazmluvneným držiteľom (užívateľom) všetkých materiálov ktoré Akadémia používa a prezentuje na Tréningu. Akadémia je držiteľom všetkých príslušných práv, ktoré ju oprávňujú k použitiu materiálov, ktoré Akadémia používa a prezentuje na Tréningu. Akékoľvek použitie materiálov, ktoré Akadémia používa a prezentuje na Tréningu , treťou osobou na komerčné účely  bez výslovného súhlasu Akadémie je zakázané.

5.2. Každá tréningová aktivita, výučba a inštruktáž spojená s Tréningom, najmä Rizikové cvičenie, je chránená zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Počas Tréningu nie je Účastník oprávnený žiadnym spôsobom zaznamenávať obraz ani zvuk, a teda realizovať video záznam, audio záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania tréningovej aktivity, výučby alebo inštruktáže.

6. KONTAKTNÉ ÚDAJE AKADÉMIE

Korešpondenčná adresa:
Akadémia Andyho Winsona
Mierové nám. 24
018 51 Nová Dubnica

Kontaktná e – mailová adresa: akademia@andywinson.com

Telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 908 777 808

7. OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom, alebo Účastníkom (Spotrebiteľom) na jednej strane a Akadémiou na druhej strane sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medziZáujemcom, alebo Účastníkom (Spotrebiteľom) . Vzťah medzi Záujemcom, alebo Účastníkom (Spotrebiteľom) na jednej strane a Akadémiou na druhej strane sa spravuje najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Vzťah medziZáujemcom – fyzickou osobou (podnikateľom), alebo Záujemcom – právnickou osobou na jednej strane a Akadémiou na druhej strane sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov . Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Akadémia a Záujemca, alebo Účastník (Spotrebiteľ), resp. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) , resp. Záujemca – právnická osoba,vyhlasujú, že sa ich vzájomný vzťah bude spravovať právnym poriadkom platným a účinným na území Slovenskej republiky.

ČASŤ B) KLUB ANDYHO WINSONA

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky klubu Andyho Winsona (ďalej len „VOP Klubu“) upravujú právne vzťahy medzi občianskym združením Akadémia Andyho Winsona, so sídlom Ľubochnianska 4, Bratislava 83104, IČO: 50 540 335, zapísanou v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Registračné číslo: VVS/1-900/90-49553 (ďalej len „Akadémia“) a záujemcom o členstvo v Klube Andyho Winsona (ďalej len „Klub“), a tiež právne vzťahy medzi Akadémiou a členom Klubu.

a) Akadémia – je občianskym združením, ktorého hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing). Akadémia prostredníctvom internetovej stránky klubandyhowinsona.sk (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje Klub .

b) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní, a počas plnenia zmluvy (uzavretej v zmysle tejto časti VOP) s Akadémiou, nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ani v rámci svojho povolania alebo svojho zamestnania.

c) Klub Andyho Winsona alebo Klub – program prevádzkovaný Akadémiou prostredníctvom Stránky, ktorý členom Klubu poskytuje prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom podľa zvoleného druhu členstva konkrétneho Člena Klubu. Akadémia prevádzkuje Klub v slovenskom jazyku. Akadémia je oprávnená doplniť KlubKlub o vzdelávací program. Cieľom Klubu je všeobecné zlepšenie kvality vnímania života člena Klubu počas časového obdobia trvajúceho jeden rok. O možnosti vstupu do Klubu a tiež o termíne spustenia Klubu Akadémia informuje verejnosť prostredníctvom Stránky, propagačných materiálov ako aj inými formami.

d) Záujemca o členstvo v Klube alebo Záujemca – je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá riadne vykonala Registráciu.

e) Registrácia – úkon Záujemcu, spočívajúci v riadnom vyplnení registračného formulára o členstvo v Klube pre príslušný rok, ktorý sa nachádza na Stránke a jeho následné odoslanie Akadémii kliknutím na príslušné pole.

f) Člen Klubu alebo Člen – je každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá riadne vykonala Registráciu a riadne a včas uhradila prvú splátku členského poplatku (resp. riadne a včas uhradila členský poplatok v prípade, že sa rozhodla nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku prostredníctvom splátok).

g) Tréning – jednodňové alebo viacdňové stretnutie organizované Akadémiou, zamerané na osobnostný rozvoj účastníkov.

 1. DRUHY ČLENSTVA V KLUBE A ŠPECIFIKÁCIA ČLENSKÝCH VÝHOD

Akadémia poskytuje nasledovné druhy členstva, resp. programy, v Klube:

a) GOLD – Člen programu GOLD Registráciou a uhradením členského poplatku získava prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré Akadémia zverejnila v členskej sekcii Stránky od momentu spustenia Klubu až do uplynutia jedného roka odo dňa spustenia Klubu. Prístup k materiálom zverejneným v období podľa predchádzajúcej vety získava dotknutý Člen na dobu neurčitú. Akadémia uvoľní príspevky do členskej sekcie na mesačnej báze, a to každý mesiac na tzv. tému mesiaca, ktorú určí Akadémia.

b) VIP – Člen programu VIP Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku prostredníctvom splátok) získava prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré Akadémia zverejnila v členskej sekcii Stránky od momentu spustenia Klubu až do uplynutia jedného roka odo dňa spustenia Klubu. Prístup k materiálom zverejneným v období podľa predchádzajúcej vety získava dotknutý Člen na dobu neurčitú .Akadémia uvoľní príspevky do členskej sekcie na mesačnej báze, a to každý mesiac na tzv. tému mesiaca, ktorú určí Akadémia. Člen programu VIP, ktorý riadne a včas zaplatil druhú splátku členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa rozhodol zaplatiť členský poplatok jednou platbou, zároveň získava po 2 voľne prenosné VIP vstupenky s jedinečným QR kódom na 4 Tréningy , a to 2 VIP vstupenky Tréning „Telo ako dôkaz“, 2 VIP vstupenky Tréning „Objav svoju silu“, 2 vstupenky na Tréning „Majster komunikácie, 2 vstupenky na Tréning „Tajomstvo mysle bohatých“.

Tréning „Telo ako dôkaz“ je výnimočný intenzívny seminár o zdraví, na ktorom sa účastníci dozvedia, ako si môžu dopomôcť k trvalému zdraviu a dlhému a vitálnemu životu a dozvedia sa aj konkrétne tipy pre zlepšenie ich zdravotného stavu a zmeny životosprávy.

Tréning „Objav svoju silu“ je najpopulárnejší trojdňový tréning, ktorého cieľom je objavenie vlastného potenciálu a jeho plné využitie na dosiahnutie stanovených cieľov a objavenie kľúča k neporaziteľnosti.

Tréning „Majster komunikácie“ je intenzívny tréning zameraný na zlepšenie komunikácie s okolím a získanie si rešpektu od prvých sekúnd rozhovoru, predmetom ktorého je tiež oboznámenie sa s konkrétnymi technikami pre zlepšenie komunikácie, ktoré fungujú u tých najúspešnejších.

Tréning „Tajomstvo Mysle Bohatých“ predstavuje 3 dňový intenzívny, zážitkami a užitočnými cvičeniami nabitý tréning zameraný na dosiahnutie nových zručností a vedomostí potrebných k dosiahnutiu vyššieho finančného prospechu.

Bližšia charakteristika tréningov je uvedená na Stránke v  členskej sekcii Klubu – časté otázky: http://www.klubandyhowinsona.sk/member/caste-otazky/. Všeobecné obchodné podmienky tréningov sú uvedené v časti A týchto VOP. Akadémia zašle Členovi Informácie o čase a mieste konania Tréninguspolu so vstupenkami  bezodkladne po tom, ako dotknutý Člen zaplatí druhú splátku členského poplatku (resp. členský poplatok v prípade, že sa Člen rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku prostredníctvom splátok).   Akadémia zašle organizačné pokyny Členovi najneskôr  14 (slovom „štrnásť“) dní pred termínom konania Tréningu. O termíne konania Tréningu a  poradí jednotlivých Tréningov rozhoduje Akadémia. Vstupenka na Tréning je voľne prenosné na tretiu osobu.  Výmena vstupenky na iný Tréning organizovaný Akadémiou ani výmena vstupenky na ten istý druh Tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti Člena nie je možná ani prípustná. Akadémia má právo zmeniť termín alebo miesto konania konkrétneho Tréningu. Akadémia informuje Člena o prípadnej zmene termínu alebo miesta konania Tréningu prostredníctvom e-mailu, a to v dostatočnom časovom predstihu. V prípade zmeny termínu alebo miesta konania Tréningu má Člen Klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou. V prípade nevyužitia vstupeniek nevzniká Členovi Klubu ani tretej osobe nárok na kompenzáciu. Akadémia upozorňuje, že ubytovanie počas konania Tréningu, stravovanie počas konania Tréningu ani transfer na Tréning, program VIP nezahŕňa. Ubytovanie počas konania Tréningu, stravovanie počas konania Tréningu a transfer na Tréning, si zabezpečuje a finančne hradí každý účastník Tréningu sám na vlastné náklady.

 c) DIAMOND – Člen programu DIAMOND Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku prostredníctvom splátok) získava prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré Akadémia zverejnila v členskej sekcii Stránky od momentu spustenia Klubu až do uplynutia jedného roka odo dňa úhrady prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku prostredníctvom splátok). Prístup k materiálom zverejneným v období podľa predchádzajúcej vety získava dotknutý Člen na dobu neurčitú. Akadémia uvoľní príspevky do členskej sekcie na mesačnej báze, a to každý mesiac na tzv. tému mesiaca, ktorú určí Akadémia. Člen programu DIAMOND zároveň získava 6 (slovom „šesť“) hodín osobného koučingu s Andym Winsonom, ktoré sa môžu realizovať buď formou osobného stretnutia v sídle Akadémie, alebo formou telefonického rozhovoru, resp. komunikáciou prostredníctvom elektronickej platformy SKYPE. Koučing sa môže realizovať buď formou jednorazového 6 (slovom „šesť“) hodinového koučingu alebo formou viacerých časovo kratších koučingov. Forma a termín konkrétneho koučingu budú medzi Akadémiou a Členom odkomunikované a preukázateľne stanovené vopred, po predchádzajúcej dohode s Andym Winsonom (Akadémia si v tejto súvislosti dovoľuje Záujemcov/Členov Klubu upozorniť na skutočnosť, že je nevyhnutné, aby si termín rezervovali v dostatočnom predstihu z dôvodu vysokej časovej zaneprázdnenosti Andyho Winsona.) V prípade, že Člen Klubu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť osobného koučingu podľa predchádzajúcich viet, nemá nárok na kompenzáciu.

Člen programu DIAMOND má taktiež, za podmienky, že zaplatil riadne a včas 3 splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku prostredníctvom splátok)  právo zúčastniť sa 8 (slovom „osem“)dňového pobytu v Mexiku (ďalej aj „Zájazd“)spolu s ostatnými Členmi programu DIAMOND a Andym Winsonom, zameraného na osobný kaučing, v rámci ktorého bude mať Člen Klubu možnosť zažiť potápanie, návštevu pyramíd, či jazdu na skútroch. V cene pobytu sú zahrnuté: letenky, palivové poplatky, ubytovanie počas celej doby pobytu, all inclusive stravovanie, transfery v Mexiku, všetky atrakcie, ktoré budú súčasťou programu a základné poistenie v Mexiku. Člen Klubu si hradí sám na vlastné náklady nadštandardné poistenie a dopravu na odletové letisko,. O termíne konania Zájazdu, ako aj o prípadnej zmene termínu Zájazdu, bude Člena Klubu Akadémia informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu Zájazdu má Člen klubu oprávený nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou. V prípade, že Člen Klubu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa Zájazdu, nemá nárok na kompenzáciu zo strany Akadémie.

Člen programu DIAMOND má tiež právo zúčastniť sa 3 (slovom „troj“) dňového transformačného Tréningu inak nazývaného aj „Za hranicou strachu“, určeného pre malú skupinku ľudí, ktorí si siahnu na absolútne dno svojich schopností. Všeobecné obchodné podmienky Tréningov sú uvedené v časti A týchto VOP. Informácie o čase a mieste konania Tréningu zašle Akadémia Členovi spolu so vstupenkami  bezodkladne po zaplatení prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku prostredníctvom splátok)  a organizačné pokyny zašle Akadémia Členovi najneskôr  14 (slovom „štrnásť“) dní pred termínom konania konkrétneho Tréningu. O termíne Tréningu a  poradí konkrétnych Tréningov rozhoduje Akadémia. Vstupenka na Tréning je voľne prenosná na tretiu osobu.  Výmena Vstupenky na iný Tréning organizovaný Akadémiou ani výmena vstupenky na ten istý druh Tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti Člena nie je možná ani prípustná. Akadémia informuje Člena o prípadnej zmene termínu alebo miesta konania Tréningu prostredníctvom e-mailu, a to v dostatočnom časovom predstihu. Akadémia upozorňuje, že ubytovanie počas konania Tréningu, stravovanie počas konania Tréningu ani transfer na Tréning, program DIAMONT nezahŕňa. Ubytovanie počas konania Tréningu, stravovanie počas konania Tréningu a transfer na Tréning, si zabezpečuje a finančne hradí každý účastník Tréningu sám na vlastné náklady V prípade zmeny termínu konania Tréningu, či zmeny miesta konania Tréningu, má Člen Klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou. V prípade, že Člen Klubu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa Tréningu, nemá nárok na kompenzáciu zo strany Akadémie.

Člen programu DIAMOND navyše k tomu získava tiež členstvo v tzv. Master Mind skupine, zameranej na osobnostný rast, ktorá sa schádza za osobnej účasti Andyho Winsona raz za každé dva kalendárne mesiace a jej Členovia si vzájomne vymieňajú svoje životné a obchodné skúsenosti. O termínoch konania stretnutia skupiny Master Mind a o mieste konania stretnutia skupiny Master Mind, či prípadných zmenách, bude Člena Klubu Akadémia informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu konania stretnutia skupiny Master Mind, či zmeny miesta konania stretnutia skupiny Master Mind, má Člen klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou. Akadémia upozorňuje, že ubytovanie počas konania stretnutia skupiny Master Mind, stravovanie počas konania stretnutia skupiny Master Mind, ani transfer na stretnutie skupiny Master Mind, program DIAMONT nezahŕňa. Ubytovanie počas konania stretnutia skupiny Master Mind, stravovanie počas konania stretnutia skupiny Master Mind a transfer na stretnutie skupiny Master Mind, si zabezpečuje a finančne hradí každý účastník stretnutia skupiny Master Mind sám na vlastné náklady V prípade, že Člen Klubu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa na stretnutí skupiny Master Mind, nemá nárok na kompenzáciu zo strany Akadémie.

 1. ČLENSKÉ POPLATKY

3.1. Výška členských poplatkov je určená v cenníku Akadémie. Cenník je možné vyžiadať si na e – mailovej adrese akademia@andywinson.com.

3.2. Členský poplatok môže Záujemca uhradiť v celosti alebo v splátkach, za podmienok stanovených touto časťou VOP, ak tieto VOP pri zvolenom druhu členstva možnosť úhrady členského poplatku v splátkach povoľujú. Voľbu medzi spôsobmi platby uvedenými v predchádzajúcej vete uvedie Záujemca v registračnom formulári.

3.3. Členský poplatok za členstvo GOLD a VIP je možné uhradiť buď v celosti do 3 dní odo dňa Registrácie alebo v 2 splátkach (prvá je splatná do 3 dní odo dňa doručenia e – mailu s údajmi potrebnými k platbe podľa čl. 4 ods. 4.5. tejto časti VOP a druhá je splatná do 30 dní odo dňa Registrácie).

3.4. Záujemca o členstvo DIAMOND môže uhradiť členský poplatok buď v celosti do 3 dní odo dňa Registrácie alebo v splátkach, pričom členský poplatok za členstvo DIAMOND je možné uhradiť v piatich splátkach (prvá splátka je splatná do 3 dní odo dňa Registrácie, druhá splátka je splatná do 30 dní odo dňa Registrácie, tretia splátka je splatná do 60 dní odo dňa Registrácie, štvrtá splátka je splatná do 90 dní odo dňa Registrácie a piata splátka je splatná do 120 dní odo dňa Registrácie).

 1. VZNIK ČLENSTVA V KLUBE

4.1. Členstvo vzniká Registráciou a zaplatením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach).

4.2. Pri Registrácii Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie, písomnosti v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačnú adresu, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh členstva, o ktorý má záujem, ako aj skutočnosť, či má záujem uhradiť členský poplatok v splátkach a fakturačné údaje. Záujemca – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko osoby vykonávajúcej registráciu a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO. DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania. Pred odoslaním registračného formulára Akadémii je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas.

4.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácií pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii je povinný Akadémii bezodkladne oznámiť emailom na klub@andywinson.com.

4.4. Momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke dochádza medzi Záujemcom a Akadémiou k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním registračného formulára mu vzniká povinnosť uhradiť členský poplatok podľa zvoleného druhu členstva a tento sa zaväzuje uhradiť.

4.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplneného registračného formulára Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári údaje potrebné k platbe členského poplatku, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Akadémie, bankovým prevodom, platobnou kartou, platobným príkazom. Platbu je možné zrealizovať tiež prostredníctvom platobnej brány GoPay. Akékoľvek platby vykonané na účet Akadémie sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Akadémie za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy Akadémia „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi/Členovi klubu.

4.6. Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári, prístupové heslo, prostredníctvom ktorého bude mať prístup do Klubu a bude tak môcť využívať všetky výhody Klubu podľa ním zvoleného druhu členstva. Akadémiou pridelené heslo môže Člen klubu zmeniť. Člen klubu je zodpovedný za utajenie prístupového hesla a je výhradne zodpovedný za všetky aktivity prebiehajúce na Stránke pod jeho registračným užívateľským menom a heslom. Člen klubu sa zaväzuje nesprístupniť prístupové heslo tretím osobám a zaväzuje sa rešpektovať výlučne osobný charakter členstva v Klube a užívania členských výhod, ak tieto VOP neustanovujú inak. Člen klubu môže  sprístupniť prístupové heslo rodinným príslušníkom (teda rodičom, starým rodičom, súrodencom, manželovi/manželke a deťom). Člen programu je povinný zabezpečiť, aby prístupové heslo osoby, ktorým ho podľa predchádzajúcej vety Člen programu sprístupnil, nesprístupňovali ďalším osobám. V opačnom prípade zodpovedá Člen klubu za škodu, ktorá Akadémii vznikne.

4.7. Do 3 dní odo dňa prijatia úhrady splátky členského poplatku  (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. tieto VOP pre zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach) na bankový účet Akadémie uvedeného na doklade, vystaví Akadémia Členovi klubu faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol  pri registrácii. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na emailovej adrese klub@andywinson.com. Faktúru Akadémia zašle na emailovú adresu zadanú pri registrácii. Ak Člen vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať zaslaním emailu na: klub@andywinson.com.

 1. PODMIENKY VRÁTENIA ČLENSKÉHO POPLATKY

5.1. Akadémia za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže

a) Člen programu GOLD, VIP a DIAMOND, ktorý riadne a včas uhradil prvú splátku členského poplatku a nedostal sa do omeškania s úhradou druhej splátky členského poplatku, ak už nastala splatnosť druhej splátky, resp. uhradil riadne a včas členský poplatok v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach požiadať o zrušenie členstva v Klube, a teda ukončenie uzavretej zmluvy s Akadémiou, a to v lehote 30dní odo dňa úhrady prvej splátky členského poplatku, resp. odo dňa úhrady členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach. V prípade, že dodrží lehotu stanovenú v predchádzajúcej vete a ostatné podmienky uvedené v tomto odseku VOP, je Akadémia povinná mu vyhovieť a vrátiť mu zaplatené členské, resp. jeho časť (zaplatenú splátku/zaplatené splátky) za podmienok stanovených touto časťou VOP. Členovi programu DIAMOND vráti Akadémia zaplatený členský poplatok, resp. zaplatené splátky krátené o 3.000 €, s čím Záujemca/Člen vyjadruje súhlas. V prípade, že Člen programu VIP alebo tretia osoba využijú vstupenky na tréning, ktoré boli Členovi programu VIP zaslané Akadémiou a následne požiada Člen klubu o zrušenie členstva podľa tohto odseku VOP, vráti Akadémia Členovi zaplatené členské, resp. jeho časť (zaplatenú splátku/zaplatené splátky) krátenú o 100 €, s čím Záujemca/Člen vyjadruje súhlas.

5.2. Žiadosť o zrušenie členstva v Klube a teda o ukončenie uzavretej zmluvy s Akadémiou podľa predchádzajúceho odseku je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: klub@andywinson.com. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali). Následným potvrdením e – mailu zo strany Akadémie a zaslaním súhlasného stanoviska s ukončením členstva sa zmluva uzavretá medzi Záujemcom a Akadémiou ukončuje dohodou. Finančné prostriedky, ktoré je Akadémia povinná podľa tohto článku VOP Členovi vrátiť, mu vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní od ukončenia zmluvy podľa predchádzajúcej vety

5.3. Akadémia následne Členovi, ktorého členstvo bolo postupom uvedeným v tomto článku VOP ukončené, zablokuje prístupové heslo, zneplatní vstupenky na tréning, ak mu iž vstupenky zaslala a zašle mu opravný daňový doklad. Na doručovanie opravného daňového dokladu sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 4.7. tejto časti VOP.

5.4. Akadémia upozorňuje, že možnosť garantovaného ukončenia členstva dohodou a garantované vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na Členov, ktorí nezaplatili predpísanú splátku/splátky  členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa Záujemca o členstvo rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, riadne a včas. Rovnako upozorňuje na lehotu stanovenú v ods. 5.1. týchto VOP.

 1. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ČLENSTVA

6.1. Zmluva, ktorá vzniká momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke, je zmluvou uzavretou na dobu neurčitú. Člen bude mať prístup k materiálom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Klubu počas 1 roka od spustenia Klubu, v závislosti od zvoleného druhu členstva, po dobu neurčitú. Ostatné výhody člena klubu (ako napr. vstupenky na tréningy, osobný koučing s Andym Winsonom, pobyt v Mexiku, či účasť v Master mind skupine) v bude môcť využiť len jeden krát. Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď jedna či druhá strana doručuje písomnou formou prostredníctvom e – mailu. V takomto prípade však nemá Člen právo na vrátenie zaplateného členského poplatku.

6.2. K tomu, aby mal Člen klubu prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom a iným výhodám členov, ktoré budú zverejnené na Stránke, resp. poskytované Akadémiou v nasledujúcich obdobiach sa vyžaduje opätovná registrácia a úhrada členského poplatku na ďalšie obdobie.

6.3. Nakoľko zmluva medzi Akadémiou a Záujemcom je zmluvou uzavretou na diaľku, má Záujemca – spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Člen Programu však v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu. Záujemca odoslaním registračného formulára udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.

6.4.  Kým Záujemca o program GOLD, resp. Záujemca o program VIP alebo DIAMOND neuhradí členský poplatok, resp. prvú splátku členského poplatku riadne a včas, neobdrží od Akadémie e – mail s obsahom podľa čl. 4 ods. 4.6 tejto časti VOP. V prípade omeškania s úhradou podľa predchádzajúcej vety zašle Akadémia Záujemcovi prostredníctvom e – mailu výzvu na zaplatenie a určí mu lehotu, do kedy môže dlžnú sumu uhradiť. Ak neuhradí dlžnú sumu ani v tomto termíne, má Akadémia právo odstúpiť od zmluvy. Ak člen klubu, ktorý si pri Registrácii zvolil možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, nezaplatí riadne a včas druhú splátku v prípade členstva v programe GOLD a VIP, resp. druhú, tretiu, štvrtú alebo piatu splátku členského poplatku v prípade členstva v programe DIAMOND, zablokuje mu Akadémia prístup do členskej sekcie Klubu a e – mailom zaslaným na e – mailovú adresu uvedenú pri registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP) ho vyzve, aby omeškanú splátku zaplatil. Rovnako mu zneaktívni vstupenky na tréningy, ktoré mu zaslala a pozastaví mu možnosť využívať ďalšie výhody Klubu. V prípade, že Člen zameškané splátky zaplatí do kým Akadémia odstúpi od zmluvy, po dohode s Akadémiou mu Akadémia umožní nahradiť si zameškané členské výhody. V prípade, že Člen nezaplatí splátku členského poplatku, s ktorej úhradou je v omeškaní, ani v lehote 30 dní po jej splatnosti, má Akadémia právo odstúpiť od zmluvy. V prípade omeškania Člena programu GOLD a VIP s úhradou druhej splátky členského poplatku, má Akadémia právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške jednej splátky členského poplatku pre členstvo GOLD a VIP a Člen programu sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť. V prípade omeškania Člena programu DIAMOND s úhradou druhej splátky členského poplatku, tretej splátky členského poplatku, štvrtej splátky členského poplatku alebo piatej splátky členského poplatku, má Akadémia právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa súčtu splátok členského poplatku za program DIAMOND, ktoré sa stali splatnými ku, kedy sa dostal Člen do omeškania a Člen klubu sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

6.5. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena klubu, ktorú uviedol pri Registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP).

6.6.  V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári (resp. na adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

6.7. Akadémia je oprávnená jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Akadémie a Člena.

 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

7.1.  Nad činnosťou Akadémie dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.2. Akadémia zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Záujemca, či Člen klubu zasielať na adresu: klub@andywinson.com. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Akadémia odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu, resp. Člena klubu. Akadémia vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Akadémia v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Akadémia vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Akadémia porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Akadémiu so žiadosťou o nápravu. Ak Akadémia na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Akadémiou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Akadémia oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného  súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané Akadémiou v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov Akadémie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Akadémiou a Záujemcom.

8.2. Akadémia spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 tejto časti VOP, či  oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Akadémie a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Akadémia ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára

8.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Akadémia spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 8.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Akadémie týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

8.4. Akadémia zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Akadémie podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia Akadémie na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.

8.5. Akadémia spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v Klube.

8.6. V prípade, že si Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke Akadémie a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese:klub@andywinson.com. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

8.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: klub@andywinson.com. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Akadémii a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

8.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (Akadémie) vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.9. Akadémia využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Akadémie a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9.1. Akadémia je vlastníkom všetkých dát, ktoré sú obsahom Stránky, vrátane obchodnej značky softvéru, textov, grafiky, videí, audio nahrávok a elektronických obrázkov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Stránke. Akékoľvek použitie týchto dát ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely  bez súhlasu Akadémie je zakázané. V prípade nekomerčného použitia týchto dát je Užívateľ povinný dodržať všetky relevantné ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov.

9.2. Akadémia upozorňuje, že akákoľvek informácia alebo obsah dobrovoľne zverejnený Členom online po prihlásení sa do členskej sekcie Stránky sa stáva verejne dostupnými (najmä všetkým ostatným Členom). Preto Akadémia dôkladne žiada Členov, aby online nezdieľali citlivé informácie. Vzhľadom na verejnú povahu internetu Akadémia nenesie zodpovednosť za bezpečnosť ani ochranu informácii, ktoré Člen poskytne prostredníctvom internetu.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE AKADÉMIE

Korešpondenčná adresa:

 • Akadémia Andyho Winsona
 • Mierové nám. 24
 • Nová Dubnica 018 51

Kontaktná e – mailová adresa: klub@andywinson.com

Telefónne číslo členskej podpory: +421 908 777 808

 1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Minimálne požiadavky na prehrávanie videí predstavujú:

ktorýkoľvek internetový prehliadač z nasledovných + minimálna verzia

 • Internet Explorer 10 +
 • Firefox 33 +
 • Google Chrome 31 +
 • Safari 7.1 +
 • Opera 26 +
 • iOS Safari 7.1 +

+ nainštalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí vo Windows:

 • Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 alebo rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB RAM

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí v OS X:

 • Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo alebo rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB of RAM

Požiadavky na otvorenie PDF súborov:

 • odporúčaný software Adobe Reader (zdarma dostupný na http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

11.2. Akadémia upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená tiež  rýchlosťou internetového pripojenia.

11.3. Napriek tomu, že Akadémia vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Spoločnosť vyzýva Členov klubu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.

11.4. Záujemca, či Člen klubu sa zaväzuje upovedomiť Akadémiu bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na Stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.

11.5. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom, resp. Členom klubu na jednej strane a Akadémiou na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Akadémiou a Záujemcom, resp. Členom klubu. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – spotrebiteľom, resp. Členom – spotrebiteľom sa spravuje sa tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – fyzickou osobou podnikateľom, Záujemcom – právnickou osobou, resp. Členom – fyzickou osobou podnikateľom, resp. Členom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Akadémia a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

11.6. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok

ČASŤ C) PROGRAM MAKAČ vs. BOHÁČ

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky online programu Makač vs. Boháč (ďalej len „MVB“ alebo „Program“) upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o členstvo v Programe, členom programu a občianskym združením Akadémia Andyho Winsona, so sídlom Ľubochnianska 4, Bratislava 83104, IČO: 50 540 335, zapísanou v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Registračné číslo: VVS/1-900/90-49553, prevádzkujúcou program Makač vs. Boháč (ďalej len „Akadémia“).

a) Akadémia – je občianskym združením, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing). Akadémia zároveň prostredníctvom internetovej stránky http:/www.makacvsbohac.sk/ (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje okrem iného i program Makač vs. Boháč.

b) Program alebo Program Makač vs. Boháč, či MVB – 5, resp.6 týždňový internetový online program prevádzkovaný Akadémiou prostredníctvom Stránky, ktorý svojim členom poskytuje prístup k motivačným videám, resp. tiež audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, podľa zvoleného druhu Programu. Cieľom programu je pomôcť ľuďom dosiahnuť finančnú slobodu. Program obsahuje 5, resp. 6 tréningových videí, audionahrávok, cvičení, resp. iných materiálov, ktoré sa budú uvoľňovať Členom po dobu 6 týždňov (1 video týždenne).

c) Registrácia – pod týmto pojmom sa rozumie riadne vyplnenie registračného formulára o členstvo v Programe, ktorý sa nachádza na Stránke a jeho odoslanie Akadémii kliknutím na príslušné pole.

d) Záujemca o členstvo v Programe alebo Záujemca – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu.

e) Člen programu alebo Člen – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu a uhradila prvú splátku členského poplatku (resp. členský poplatok v prípade, že sa rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo členský poplatok za zvolený druh Programu nie je podľa týchto VOP možné zaplatiť v splátkach).

f) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a Akadémiou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1. DRUHY ČLENSTVA A ŠPECIFIKÁCIA ČLENSKÝCH VÝHOD

Akadémia poskytuje nasledovné druhy členstva:

a) Online program Makač vs. Boháč Premium – základný produkt
b) Online program Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo
c) Online program Makač vs. Boháč Premium – PRAXOU overené kroky k bohatstvu

a) Online program Makač vs. Boháč Premium – základný produkt – člen tohto Programu Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) získava časovo neobmedzený prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky počas 6 týždňov trvania Programu.

b) Online program Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo – člen tohto Programu Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) získava časovo neobmedzený prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky počas 6 týždňov trvania Programu. Člen tohto Programu zároveň v prípade, že riadne a včas zaplatí druhú splátku členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, získa 2 VIP vstupenky na tréning Tajomstvo Mysle Bohatých organizovaný Akadémiou. Vstupenky sú opatrené jedinečným QR kódom a sú voľne prenosné na iné osoby. Tréning „Tajomstvo Mysle Bohatých“ predstavuje 3 dňový intenzívny, zážitkami a užitočnými cvičeniami nabitý tréning zameraný na dosiahnutie nových zručností a vedomostí potrebných k dosiahnutiu vyššieho finančného prospechu. Bližšia charakteristika tréningu je zverejnená na Stránke v  členskej  sekcii Klubu – časté otázky: http://www.tajomstvomyslebohatych.sk/. Všeobecné obchodné podmienky tréningov sú uvedené v časti A týchto VOP. Informácie o čase a mieste konania tréningu budú Členovi zaslané spolu so vstupenkami  bezodkladne po zaplatení druhej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) a organizačné pokyny budú Členovi zaslané najneskôr 14 dní pred termínom konania tréningu. O termíne tréningov a ich poradí rozhoduje Akadémia. Vstupenky sú voľne prenosné na tretie osoby a výmena vstupenky na iný tréning organizovaný Akadémiou ani výmena vstupenky na ten istý druh tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti Člena ani nie sú možné. Akadémia má právo zmeniť termín alebo miesto konania tréningu. O zmene bude Člena klubu informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu alebo miesta konania tréningu má Člen klubu nárok na kompenzáciu podľa dohody s Akadémiou. V prípade, že Člen klubu alebo tretia osoba nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa tréningu, nemá nárok na kompenzáciu. Akadémia upozorňuje, že ubytovanie, stravu počas tréningov ani transfer program VIP nezahŕňa. Tieto  zabezpečuje a hradí účastník tréningu sám.

c) Online program Makač vs. Boháč Premium – PRAXOU overené kroky k bohatstvu – člen tohto Programu Registráciou a uhradením členského poplatku získava časovo neobmedzený prístup k zostrihu 5 videí z najpopulárnejšieho tréningu Andyho Winsona – Tajomstvo Mysle Bohatých, uvoľňovaných po dobu 5 týždňov (1 video týždenne).

 1. ČLENSKÉ POPLATKY

3.1. Výška členských poplatkov je určená v cenníku Akadémie. Cenník je možné vyžiadať si na e – mailovej adrese akademia@andywinson.com.

3.2. Členský poplatok môže Záujemca uhradiť v celosti alebo v splátkach, ak zvolený druh členstva možnosť platiť v splátkach pripúšťa, za podmienok stanovených touto časťou VOP. Voľbu medzi spôsobmi platby uvedenými v predchádzajúcej vete uvedie Záujemca v registračnom formulári.

3.3. Záujemca o členstvo v Online programe Makač vs. Boháč Premium – základný produkt a a v Online programe Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo môže uhradiť členský poplatok v dvoch splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 3 dní odo dňa doručenia e – mailu s údajmi potrebnými k platbe podľa článku 4 ods. 4.5. týchto VOP a druhá splátka je splatná do 30 dní odo dňa Registrácie. Spôsoby platby sú bližšie špecifikované v článku 4 ods. 4.5. tejto časti VOP.

3.4. Členský poplatok pri Online programe Makač vs. Boháč – PRAXOU overené kroky k bohatstvu je možné uhradiť len jednorazovou platbou. Možnosť úhrady členského poplatku v splátkach je vylúčená.

 1. VZNIK ČLENSTVA V PROGRAME

4.1. Členstvo vzniká Registráciou a zaplatením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo členský poplatok za zvolený druh Programu nie je podľa tejto časti VOP možné zaplatiť v splátkach).

4.2. Pri Registrácii Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačnú adresu, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh členstva, o ktoré má záujem, ako aj skutočnosť, či má záujem uhradiť členský poplatok v splátkach, tam, kde to tieto VOP dovoľujú a fakturačné údaje. Záujemca – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko osoby vykonávajúcej registráciu a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ ak bolo pridelené, e – mailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania. Pred odoslaním registračného formulára Akadémii je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas, nakoľko predstavujú súčasť zmluvy uzavretej medzi ním a Akadémiou.

4.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii je povinný Akadémii bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu: podpora@makacvsbohac.sk.

4.4. Momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke dochádza medzi Záujemcom a Akadémiou k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním registračného formulára mu vzniká povinnosť uhradiť členský poplatok podľa zvoleného druhu členstva a tento sa zaväzuje uhradiť.

4.5. Bezodkladne po doručení registračného formulára Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári e – mail, v ktorom potvrdí doručenie registračného formulára a zašle mu tiež údaje potrebné k platbe členského poplatku, a to číslo bankového účtu a variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Akadémie, bankovým prevodom, platobnou kartou, či platobným príkazom. Platbu je možné zrealizovať tiež prostredníctvom platobnej brány GoPay. Platba sa považuje za vykonanú dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Akadémie.

4.6. Bezodkladne po zaplatení prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo ním zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach) zašle Akadémia záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári, prístupové heslo, prostredníctvom ktorého bude mať prístup do Programu a bude tak môcť využívať všetky výhody Programu podľa ním zvoleného druhu členstva. Člen programu je zodpovedný za utajenie prístupového hesla a je výhradne zodpovedný za všetky aktivity prebiehajúce na Stránke pod jeho registračným užívateľským menom a heslom. Člen programu sa zaväzuje nesprístupniť prístupové heslo tretím osobám a zaväzuje sa rešpektovať výlučne osobný charakter členstva v Programe a užívania členských výhod, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak, okrem prípadu sprístupnenia prístupového hesla rodinným príslušníkom (teda rodičom, starým rodičom, súrodencom, manželovi/manželke a deťom). Člen programu je povinný zabezpečiť, aby prístupové heslo osoby, ktorým ho podľa predchádzajúcej vety Člen programu sprístupnil, nesprístupňovali heslo ďalším osobám. V opačnom prípade zodpovedá Člen programu za škodu, ktorá Akadémii vznikne.

4.7. Do 3 dní odo dňa prijatia úhrady splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach) vystaví Akadémia Členovi programu faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol pri registrácii. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e-mailovej adrese: podpora@makacvsbohac.sk. Faktúru Akadémia zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Ak Člen programu vyžaduje zadanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať formou e-mailu na e – mailovej adrese: podpora@makacvsbohac.sk.

4.8. Kým Záujemca neuhradí členský poplatok, v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, resp. prvú splátku členského poplatku riadne a včas, neobdrží od Akadémie e – mail s obsahom podľa čl. 4 ods. 4.6 tejto časti VOP. V prípade omeškania s úhradou podľa predchádzajúcej vety zašle Akadémia Záujemcovi prostredníctvom e – mailu výzvu na zaplatenie a určí mu lehotu, do kedy môže dlžnú sumu uhradiť. Ak neuhradí dlžnú sumu ani v tomto termíne, má Akadémia právo odstúpiť od zmluvy.

 1. PODMIENKY VRÁTENIA ČLENSKÉHO POPLATKU

5.1. Akadémia za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Člen programu, ktorý riadne a včas uhradil prvú splátku členského poplatku a nedostal sa do omeškania s úhradou druhej splátky členského poplatku, ak už nastala splatnosť druhej splátky, resp. uhradil riadne a včas členský poplatok v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, bez akýchkoľvek sankcií požiadať o zrušenie členstva v Programe, a teda ukončenie uzavretej zmluvy s Akadémiou, a to v lehote 30 dní odo dňa úhrady prvej splátky členského poplatku (resp. odo dňa úhrady členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach). V prípade, že dodrží lehotu stanovenú v predchádzajúcej vete a ostatné podmienky uvedené v tomto odseku VOP, je Akadémia povinná mu vyhovieť a vrátiť mu zaplatený členský poplatok, resp. jeho časť (zaplatenú splátku), ak nie je ďalej ustanovené inak. V prípade, že Člen programu Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo alebo tretia osoba využijú vstupenky na tréning, ktoré boli Členovi programu Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo zaslané Akadémiou a následne požiada Člen programu o zrušenie členstva podľa tohto odseku VOP, vráti Akadémia Členovi zaplatené členské, resp. jeho časť (zaplatenú splátku/zaplatené splátky) krátenú o 100 €, s čím Záujemca/Člen vyjadruje súhlas.

5.2. Žiadosť o zrušenie členstva v Programe, a teda o ukončenie uzavretej zmluvy s Akadémiou podľa predchádzajúceho odseku, je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: podpora@makacvsbohac.sk. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť daňový doklad a číslo účtu na vrátenie úhrady. Následným potvrdením e – mailu zo strany Akadémie a zaslaním súhlasného stanoviska s ukončením členstva sa zmluva uzavretá medzi Záujemcom a Akadémiou ukončuje dohodou.

5.3. Akadémia následne Členovi, ktorého členstvo bolo postupom uvedeným v tomto článku VOP ukončené, zablokuje prístupové heslo a zašle mu opravný daňový doklad znejúci na sumu, ktorú Člen Akadémie zaplatil z titulu členského poplatku, resp. splátky členského poplatku. Na doručovanie opravného daňového dokladu sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 4.7. tejto časti VOP.

5.4. Akadémia upozorňuje, že možnosť garantovaného ukončenia členstva dohodou a garantované vrátenie zaplatených finančných prostriedkov sa nevzťahuje na Členov, ktorí nezaplatili predpísanú splátku/splátky členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa Záujemca o členstvo rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, riadne a včas. Rovnako upozorňuje na lehotu stanovenú v ods. 5.1. tejto časti VOP.

 1. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ČLENSTVA

6.1. Zmluva, ktorá vzniká momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke, je zmluvou uzavretou na dobu neurčitú. To znamená, že Člen bude mať prístup k materiálom zverejneným v členskej sekcii Programu v priebehu 5, resp. 6 týždňov trvania Programu (v závislosti od druhu Programu) po dobu neurčitú. Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď jedna či druhá strana doručuje písomnou formou prostredníctvom e – mailu.

6.2. K tomu, aby mal Člen programu prístup k ďalším motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom a iným výhodám členov, ktoré budú zverejnené na Stránke, resp. poskytované Akadémiou po skončení Programu, sa vyžaduje opätovná registrácia a úhrada členského poplatku za členstvo v Programe.

6.3. Nakoľko zmluva medzi Akadémiou a Záujemcom je zmluvou uzavretou na diaľku, má Záujemca – spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Člen Programu však v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu. Záujemca odoslaním registračného formulára udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.

6.4. V prípade, že Člen Programu, ktorý si pri Registrácii zvolil možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, nezaplatí riadne a včas druhú splátku členského poplatku, zablokuje mu Akadémia prístup do členskej sekcie Programu a e – mailom zaslaným na e – mailovú adresu uvedenú pri registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP) ho vyzve, aby omeškanú splátku zaplatil. V prípade, že Člen Programu nezaplatí druhú splátku členského poplatku ani v lehote 30 dní po jej splatnosti, má Akadémia právo odstúpiť od zmluvy. Rovnako mu zneaktívni vstupenky na tréningy, ktoré mu zaslala (ak Členovi podľa druhu členstva prislúchajú). V prípade omeškania Člena Programu s úhradou druhej splátky členského poplatku má Akadémia právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške jednej splátky členského poplatku pre druh členstva, ktorý si Člen Programu zvolil a Člen Programu sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť. Akadémia je oprávnená započítať Členom zaplatenú prvú splátku členského poplatku s jeho pohľadávkou titulom zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety.

6.5. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu, ktorú uviedol pri Registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP).

6.6. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári (resp. na adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

6.7. Akadémia je oprávnená jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Akadémie a Člena.

 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

7.1. Nad činnosťou Akadémie dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.2. Akadémia zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti môže Záujemca, či Člen programu zasielať na adresu: podpora@makacvsbohac.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Akadémia odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu, resp. Člena programu. Akadémia vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Akadémia v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Akadémia vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Akadémia porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Akadémiu so žiadosťou o nápravu. Ak Akadémia na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Akadémiou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Akadémia oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané Akadémiou v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov Akadémie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Akadémiou a Záujemcom.

8.2. Akadémia spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 tejto časti VOP, či oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Akadémie a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Akadémia ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára.

8.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Akadémia spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 8.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Akadémie týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

8.4. Akadémia zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Akadémie podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia Akadémie na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.

8.5. Akadémia spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v Klube.

8.6. V prípade, že si Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke Akadémie a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: podpora@makacvsbohac.sk Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

8.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: podpora@makacvsbohac.sk. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Akadémii a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

8.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (Akadémie) vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.9. Akadémia využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Akadémie a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9.1. Akadémia je vlastníkom všetkých dát, ktoré sú obsahom Stránky, vrátane obchodnej značky softvéru, textov, grafiky, videí, audio nahrávok a elektronických obrázkov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Stránke. Akékoľvek použitie týchto dát ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu Akadémie je zakázané. V prípade nekomerčného použitia týchto dát je Užívateľ povinný dodržať všetky relevantné ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE AKADÉMIE

Korešpondenčná adresa:

 • Akadémia Andyho Winsona
 • Mierové nám. 24
 • Nová Dubnica 018 51

Kontaktná e – mailová adresa: podpora@makacvsbohac.sk

Telefónne číslo členskej podpory: +421 908 777 808

 1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Minimálne požiadavky na prehrávanie videí predstavujú:

ktorýkoľvek internetový prehliadač z nasledovných + minimálna verzia

 • Internet Explorer 10 +
 • Firefox 33 +
 • Google Chrome 31 +
 • Safari 7.1 +
 • Opera 26 +
 • iOS Safari 7.1 +

+ nainštalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí vo Windows:

 • Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 aleho rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB RAM

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí v OS X:

 • Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo alebo rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB of RAM

Požiadavky na otvorenie PDF súborov:

 • odporúčaný software Adobe Reader (zdarma dostupný na http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

11.2. Akadémia upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená tiež rýchlosťou internetového pripojenia.

11.3. Napriek tomu, že Akadémia vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Spoločnosť vyzýva Členov programu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.

11.4. Záujemca, či Člen programu sa zaväzuje upovedomiť Akadémiu bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na Stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.

11.5. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom, resp. Členom programu na jednej strane a Akadémiou na strane druhej sa spravuje touto časťou VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Akadémiou a Záujemcom, resp. Členom programu. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – spotrebiteľom, resp. Členom – spotrebiteľom sa spravuje sa tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – fyzickou osobou podnikateľom, Záujemcom – právnickou osobou, resp. Členom – fyzickou osobou podnikateľom, resp. Členom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

11.6. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok.

ČASŤ D) VERNOSTNÝ PROGRAM LYONESS

1.1. Akadémia Andyho Winsona, s.r.o. Ľubochnianska 4
831 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 50128442
DIČ: 2120232114
IČ DPH: SK2120232114 Číslo účtu EUR: 2200957105/8330
IBAN: SK1983300000002200957105
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX je jedným zo zmluvných partnerov spoločnosti Lyoness Europe AG, IČ: CH 170.3.026.427-4, ktorá je na Slovensku zastupovaná prostredníctvom LYONESS Slovakia, s.r.o., IČO: 35 864 630 a poskytuje možnosť registrácie vo vernostnom programe Lyoness.  Za účelom registrácie a využitia výhod programu môžu záujemcovia Akadémiu kontaktovať prostredníctvom e – mailu na e – mailovej adrese klubovakarta@andywinson.com.

1.2. Členstvo vo vernostnom programe Lyoness sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami pre členov Lyoness, ktoré záujemcovia môžu nájsť na stránke www.lyoness.com/sk.

 

ČASŤ E) SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 9.3.2017.